Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-004921, 2018-004922, 2018-004923, 2018-004924, 2018-004925, 2018-004927, 2018-004931

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalveluiden tilan selvittämisestä Helsingissä 

        Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samanpalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille

        Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite lahjoitusvaroin hankittujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamisesta päiväkotien, koulujen ja hoivalaitosten piha-alueille

        Valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen liittyvän tietouden lisäämisestä Helsingissä

        Valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kunto- ja harjoitteluportaiden rakentamisesta Lauttasaareen

        Valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite raportointijärjestelmän käyttöön ottamisesta Helsingin kaupungin työntekijöille väärinkäytösten tietoon saattamisesta

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566