Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Suzan Ikävalko avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och valde Minerva Krohn i hennes ställe till ny ledamot i samkommunens fullmäktige för återstoden av den mandattid som började 2017.    

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Hannu Timonen blir personlig ersättare för Minerva Krohn i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö - Ikävalko

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Suzan Ikävalko (Gröna) anhåller 22.3.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt då hon blivit anställd hos samkommunen.   

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017, § 292, ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som började 2017. Fullmäktige bör välja en ny ledamot i Suzan Ikävalkos ställe för den återstående mandattiden. Samkommunens fullmäktige väljer ny ordförande med stöd av bestämmelserna i sin förvaltningsstadga.        

Fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt väljer enligt grundavtalet 2–5 ledamöter i fullmäktige och för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter per kommun fastställs i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. Helsingfors har rätt att välja det maximala antalet, fem ledamöter.     

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hemkommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunallagen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö - Ikävalko

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 194

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Suzan Ikävalkolle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Minerva Krohnin uudeksi jäseneksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että Minerva Krohnin henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Hannu Timonen. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

12.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 21.06.2017 § 292

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja fem ledamöter och fem personliga ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandattiden som börjar 2017 enligt följande: 

Ledamöter

Ersättare

 

 

Seija Muurinen

Markus Kalliola

Tiina Larsson

Mukhtar Abib

Suzan Ikävalko (ordf.)

Hannu Timonen

Hannu Tuominen

Zahra Osman-Sovala

Maija Anttila

Pentti Arajärvi

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566