Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Initiativ från en kommunmedlem om en tillgänglig utemotionsplats

HEL 2017-010713 T 12 03 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativet från en kommunmedlem och de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Apulaispormestarin vastaus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** och en grupp övriga har tagit initiativ till att Helsingfors ska få en tillgänglig motionspark. Initiativtagarna konstaterar att var och en ska kunna motionera på sitt sätt. Runt omkring i världen finns det flera tillgängliga idrottsparker och även särskilt anpassade motionsställningar för rörelsehindrade. Initiativtagarna hoppas att Helsingfors stad ska stödja projektet genom att anvisa en tomt för detta ändamål på en central plats med goda förbindelser.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Diskussion är tillåten vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ med stöd av i 30 kap. 15 § i förvaltningsstadgan. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Idrottsservicehelheten har gett en utredning med anledning av initiativet. Där konstateras att man alltid tar hänsyn till tillgängligheten då man planerar nya motionsparker. Man har försökt göra de befintliga parkerna tillgängliga i samförstånd med stadens arbetsgrupp för tillgänglighet. Familjestigen i Tali är särskilt planerad för rörelsehindrade. Också stadsmiljösektorn upprätthåller tillgängliga platser för motion. Bland dessa finns Storkärrsparkens tillgängliga friluftsled, Stensböle naturstig, Taavettiparken och Ikiliikkujarutten.

Biträdande borgmästaren i kultur- och fritidssektorn har besvarat initiativtagaren med ett brev daterat 29.1.2018. Utöver de fakta som nämnts ovan konstaterar biträdande borgmästaren i sitt brev att planeringen av Stensböle och Busholmens idrottsparker fortsätter under 2018. I samband med planeringen av dessa parker reder man även ut om dessa i nästa skede kan byggas helt och hållet tillgängliga.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Apulaispormestarin vastaus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 209

HEL 2017-010713 T 12 03 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kunnan asukkaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566