Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Kaupunginvaltuuston ylimääräinen kokous

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 15.5.2018 klo 18 alkaen Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilaitoksen tiloissa Vantaalla.

Esittelijä

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tuuli Kousa

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi valtuusto on kutsuttava koolle kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kaupunginvaltuuston ylimääräinen kokous järjestetään pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisen kokouksen yhteydessä. Valtuustojen yhteiskokouksessa on tarkoitus käsitellä lausunnon antamista maakuntien perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä sekä valinnanvapautta koskevista lakiehdotuksista.

Kaupunginvaltuuston ylimääräinen kokous ja pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokous järjestetään Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilaitoksella Vantaalla osoitteessa Martinlaaksontie 36.

Esittelijä

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tuuli Kousa

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566