Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-004921, 2018-004922, 2018-004923, 2018-004924, 2018-004925, 2018-004927, 2018-004931

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om utredning av tillståndet för äldreomsorgen i Helsingfors
 

        Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om utarbetande av ett eget likalönsprogram för Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om kvartersbestämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om anskaffning med donationsmedel och plantering av bärbuskar och fruktträd på daghemmens, skolornas och vårdinstitutionernas gårdsområden
 

        Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om ökning av kännedomen om cirkulationsekonomin och klimatförändringen i Helsingfors 
 

        Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om motions- och träningstrappor till Drumsö
 

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ibruktagande av ett rapporteringssystem för anmälan om missbruk för anställda hos Helsingfors stad

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566