Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Extra stadsfullmäktigesammanträde

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla ett extra sammanträde tisdagen den 15 maj 2018 kl. 18 i Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilaitos lokaler i Vanda.

Föredragande

stadsfullmäktiges ordförande

Tuuli Kousa

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Ett extra stadsfullmäktigesammanträde ordnas i anslutning till ett sammanträde som är gemensamt för alla fullmäktige i huvudstadsregionen. Det är meningen att det gemensamma fullmäktigesammanträdet ska behandla ett utlåtande om de lagförslag som gäller inrättande av landskap, ordnande av social- och hälsovården och valfriheten.

Det extra stadsfullmäktigesammanträdet och det gemensamma sammanträdet för fullmäktige i huvudstadsregionen ordnas på Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilatos i Vanda, Mårtensdalsvägen 36.

Föredragande

stadsfullmäktiges ordförande

Tuuli Kousa

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566