Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Maija Anttilan kysymys aiheesta asumisen hinta ja asuntopula kaupungissa sekä valtuutettu Emma Karin kysymys aiheesta kivihiilen polton lopettamiseen valmistautuminen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566