Helsingfors stad

Protokoll

5/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2017 års budget

HEL 2018-001501 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände utredningarna från stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa), direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara), Högholmens djurgård, stadsmiljönämnden, direktionen för trafikaffärsverket (HST), räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden om de ouppnådda bindande verksamhetsmålen i 2017 års budget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1

Toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2017 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte nåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa), direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara), Högholmens djurgård, stadsmiljönämnden, direktionen för trafikaffärsverket (HST), räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden anger nedan sina motiveringar till varför de bindande verksamhetsmålen i 2017 års budget inte blev nådda.

Centralförvaltningen

Stadskansliet

Mål: Den reella ökningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invånare minskad med 1 %, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen.

Utfall: Målet nåddes inte.

Den kalkylerade förändringen i kostnadsnivån (prisindex för basservicen) som påverkar målet att öka omkostnaderna var –0,7 % i budgetens beredningsfas år 2017. Utgiftstillväxten inom driftsekonomin överskrider det ekonomiska målet i strategin. Förändringen i kostnadsnivån år 2017 är för tillfället –2,1 % och den har klart sjunkit från den prognoserade nivån i budgetens beredningsfas år 2017. Utgiftsbesparingarna var inte tillräckliga för att täcka spartrycket från förändringen i kostnadsnivån.

Mål: Miljöperspektivet beaktas i 60 % av de upphandlingar som anskaffningscentralen utför.

Utfall: 56 %. Målet nåddes inte.

Miljöperspektivet beaktades i 56 % av upphandlingarna.

De konkurrensutsatta upphandlingarnas karaktär och innehåll varierar årligen. I konkurrensutsättningsstrukturen år 2017 var andelen upphandlingar som var utmanande med tanke på beaktandet av miljöperspektivet, såsom system och applikationer för dataförvaltning och administrativa tjänster, relativt stor. Detta ledde till att målet inte nåddes.

Mål: Kundnöjdhet minst 3,8 (på skalan 1–5)

Utfall: Målet nåddes inte.

I organisationsreformen 1.6.2017 ombildades anskaffningscentralens funktioner till enheten upphandlingar och konkurrensutsättning på stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning, och ansvaret för upphandling och konkurrensutsättning av social- och hälsovårdens förnödenheter och tjänster överfördes från den gemensamma upphandlingstjänsten till social- och hälsovårdssektorn. Detta orsakade att det inte var möjligt att med en enkät mäta kundnöjdheten i fråga om den till 1.6.2017 verksamma anskaffningscentralen som en helhet och på ett med tidigare år jämförbart sätt.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Mål: Kundnöjdhet 3,8 (på skalan 1–5)

Utfall: Kundnöjdhet 3,72. Målet nåddes inte.

Talpas enkät om kundnöjdhet förnyades år 2016 och genomfördes i den förnyade formen för andra gången. Syftet med 2017 års enkät var att utreda hur friktionsfritt det var för kunderna att få tjänsten, förstå kundernas behov och få en uppfattning om kundservicens kvalitet. Svarsprocenten i enkäten var 24 %.

Av de som svarade ansåg 37 % att ekonomiförvaltningstjänstens tjänster har utvecklats positivt och endast 21 % att de har utvecklats negativt. Resultaten visade tydliga utvecklingsobjekt: datasystem som stöder processerna, kundorienteringen i verksamheten, stödet till kundens verksamhet och klarheten i ansvarsfördelningen. Av de som svarade på enkäten om kundnöjdhet hade 38 % svarat också på fjolårets enkät, dvs. 62 % av svarandena var personer som svarade på enkäten för första gången. Dessutom hade en del av svarandena svarat bara på en del av frågorna.

Affärsverket byggtjänsten

Mål: Räkenskapsperiodens överskott är minst 24 178 000 euro.

Utfall: Räkenskapsperiodens överskott är 21 435 000 euro. Målet nåddes inte.

Målet nåddes inte eftersom faktureringen var mindre än beräknat i slutet av året då projekt inleddes långsammare än prognoserat.

Man var tvungen att genomföra nyarrangemang i redovisningssystemet i två repriser under kalenderåret, först vid övergången till det gemensamma systemet SAP och andra gången då Stara inledde sin verksamhet som affärsverk räknat från 1.6.2017. Förändringarna band resurser. Med anledning av en högkonjunktur inom byggverksamheten har i synnerhet arbetsledare och chefer övergått till den privata sektorn, vilket har ökat utgifterna på grund av tjänsteupphandlingar.

Högholmens djurgård

Mål: 530 000 besökare

Utfall: 448 882 besökare. Målet nåddes inte.

År 2017 besökte sammanlagt 448 882 personer Högholmen. Dagen med flest besökare på Högholmens djurgård var i juli då besökarantalet uppgick till 6 839. Dagen med det lägsta besökarantalet under hela året besökte 19 personer Högholmens djurgård.

Det bindande verksamhetsmålet var mycket ambitiöst. Besökarantalet har överskridit 500 000 endast en gång på 2000-talet. Av de årliga besökarna på Högholmens djurgård kommer ungefär hälften i juni–juli och över 75 % i maj–augusti. Vädret har en direkt inverkan på besökarantalet och sommaren 2017 var vädret kallt och regnigt.

Stadsmiljösektorn

Stadsstruktur

Mål: Minst 380 000 m² våningsyta överlåts för bostadsproduktion.

Utfall: 255 500 m² våningsyta. Målet nåddes inte.

Av den överlåtna bostadsbyggrätten överläts ca 73 500 m² vy (ca 29 %) genom försäljning och ca 182 000 m² vy (ca 71 %) genom utarrendering. Detta motsvarar de volymer som har överlåtits under de senaste åren.

Högkonjunkturen har höjt entreprenadpriserna, vilket kan anses som en viktig orsak till den låga volymen av bostadsbyggrätt som överlåtits. Priserna har gjort det svårare att inleda speciellt bostadsproduktionsprojekt med statligt stöd, men också reglerade bostadsproduktionsprojekt, och därigenom har det även blivit svårare att överlåta tomter. Dessutom har besvär saktat ner fortskridningen av bostadsprojekten. I en tät stadsstruktur reflekteras besvärens effekt lätt i ett större område och fördröjer byggarbetena där.

Mål: Kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken ökar med 0,2 procentenheter jämfört med utfallet året innan.

Utfall: Hösten 2017 var andelen 21,10 %, vilket var 1,93 procentenheter mindre än år 2016. Målet nåddes inte.

Kollektivtrafikens andel började minska hösten 2017 efter att ha ökat sedan år 2013. Andelen var som störst, 23,03 %, hösten 2016 då den hade ökat med 1,8 procentenheter från året innan. Kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken var mindre än hösten 2015, men större än hösten 2014 och innan dess.

År 2017 sjönk passagerarantalet på kollektivtrafikens västra tvärgående linje med sammanlagt 10 % på alla punkter med undantag av Sexmansvägen och Ring I. På den västra tvärgående linjen på Sexmansvägen ökade passagerarantalet på linjen 560 som trafikerar områden i vilka nya bostäder har blivit färdiga. Passagerarantalen i kollektivtrafiken ökade dessutom på Ring I, men efter att ombyggnaden av Ring I (Esbo gräns–Tavastehusledens anslutning) blev färdig ökade det relativa antalet passagerare i privatbilar mer.

Vägarbetsplatserna på Mannerheimvägen hade en sänkande effekt på passagerarantalen på Britasvägen i och med att en del av passagerarna började använda andra rutter. På Skogsbackavägen har passagerarantalet blivit mindre bl.a. på grund av att antalet passagerare i tåg har ökat (tätare turintervaller för tåg på Ringbanan).

På Nordenskiöldsgatan har antalet passagerare på linjerna 58, 58B och 551 sannolikt sjunkit på grund av byggarbetena i Böle som har pågått länge.

På den östra kalkyllinjen ökade passagerarantalet i kollektivtrafiken med 3 %. Ökningen gällde både Ring I och Viksvägen med anledning av linjereformen i nordöstra Helsingfors.

Mål: Miljöhusets totala energiförbrukning år 2017 är 6 % lägre än den totala energiförbrukningen år 2014.

Utfall: Målet nåddes inte.

Trots de många olika energisparåtgärderna rekommenderade av ett konsultföretag för husteknisk planering och fastighets-, energi- och miljöärenden sjönk Miljöhusets totala energiförbrukning år 2017 med 3,6 % jämfört med 2014. Målet var 6 %. Användarna av huset har begränsade möjligheter att sänka energiförbrukningen.

Mål: Naturens mångfald tryggas genom att verket utarbetar vård- och användningsplaner samt fridlysningsförslag för tre områden.

Utfall: Målet nåddes inte.

Bara en av de tre målsatta vård- och användningsplanerna och fridlysningsframställningarna blev utarbetad men dessutom utarbetades två andra planer för naturskyddsområden och fridlysningsförslag. Naturens mångfald tryggades genom att verket utarbetade vård- och användningsplaner för naturskyddsområdena Högholmsklobben och den gamla skogen på Stenudden. Fridlysningsförslag utarbetades för naturskyddsområdena Högholmsklobben, den gamla skogen på Stenudden och Grindbacka lund. Vård- och användningsplanen för Hallonbergen blev inte utarbetad med anledning av brist på anslag för naturinvesteringar och brist på personalresurser.

Bostadsproduktion

Mål: Inom bostadsproduktionen förbinder man sig att vara byggherre för stadens egen bostadsproduktion på de för bostadsproduktionskommittén reserverade byggbara tomterna, i enlighet med BM-programmet. År 2017 produceras 1 500 bostäder.

Utfall: Målet nåddes inte.

Inom bostadsproduktionen har den rekordhöga byggvolymen höjt priserna och försvagat entreprenörernas beredvillighet att lämna in anbud. Detta har försvårat eller hindrat möjligheterna att utifrån tävlingarna få kostnaderna till en godtagbar nivå på ARA och i vissa projekt också i Hitas-arbetsgruppen. I en del av projekten kom inga entreprenadanbud in i de ordnade tävlingarna.

Inom nyproduktionen började 1 427 bostäder byggas. Byggbeslut fattades i fråga om 1 168 bostäder. Entreprenadtävlingar ordnades för mer än 2 100 bostäder.

Räddningsverket

Mål: I syfte att förebygga olyckor riktas säkerhetsrelaterade granskningar och åtgärder till invånarna och säkerhetspoäng räknas för utfallet. Målet för år 2017 är minst 8 600 säkerhetspoäng.

Utfall: Målet nåddes inte. Utfallet blev 6 % mindre än målet.

Utfallet blev 6 % mindre än målet. Högkonjunkturen har betydligt ökat personalens omsättning. Avgången kunde inte ersättas tillräckligt snabbt genom nyrekryteringar, och då kunde inte heller de säkerhetsrelaterade granskningarna och åtgärderna genomföras planenligt.

Mål: Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B.

Utfall: 68 %. Målet nåddes inte.

Utfallet var 68 %. Avvikelsen beror på det stora antal uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården som akutsjukvårdsenheterna inte klarade av.

Trafikaffärsverket

Mål: De totala verksamhetskostnaderna per plats-km sjunker (positiv produktivitetsutveckling).

Utfall: Målet nåddes inte.

Det genomsnittliga utfallet var 0,066 euro/plats-km år 2016 och 0,067 euro/plats-km år 2017. Antalet plats-km ökade med ca 11 % från året innan men de totala kostnaderna ökade något mer. Utfallet av prestationerna följde inte planerna eftersom västmetrons passagerartrafik inleddes först i november 2017.

Mål: Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken minst på 2016 års nivå (spårväg 2016: 4,04 och metro 2016: 4,19)

Utfall: Målet nåddes inte inom metrotrafiken. Kundnöjdheten inom metrotrafiken var 4,10 och inom spårvägstrafiken 4,06.

Kundnöjdheten inom metrotrafiken beräknas ha påverkats av de många tekniska felen i början av året som stoppade trafiken och osäkerhetsfaktorerna och problemen vid västmetrons trafikstart.

Mål: Ordningen och tryggheten som passagerarna upplever förbättras jämfört med 2016 års nivå (spårväg 2016: 4,22 och metro 2016: 4,18)

Utfall: Målet nåddes varken inom spårvägs- eller metrotrafiken. Ordningen och tryggheten som passagerarna upplever var 4,21 inom spårvägstrafiken och 4,15 inom metrotrafiken.

Spårvägstrafikens betyg 4,21 underskred målet 4,22 med en snäv marginal. Metrotrafikens betyg 4,15 underskred målet klarare. Metropassagerarnas trygghetskänsla beräknas ha påverkats av de oväntade trafikeringsproblemen på västmetrons provkörningar och vid trafikstarten.

Kultur- och fritidssektorn

Stadsbiblioteket

Mål: 106 500 öppettimmar

Utfall: 104 717 öppettimmar. Målet nåddes inte.

Malms bibliotek var stängt på grund av renovering 16.1–17.4.2017 och Berghälls bibliotek 17.9–31.12.2017. Berghälls bibliotek var stängt under en längre tid än väntat bland annat med anledning av en vattenskada i sanitetslokalerna och installering av en ny hiss. Malms och Berghälls bibliotek var öppna sammanlagt 1 669 timmar mindre än året innan.

Öppettimmarna vid anstaltsbiblioteken minskade med 1 411 timmar. Detta berodde på att Dals sjukhus bibliotek stängdes oväntat på grund av problem med inneluften och att Kasbergets servicecentrals bibliotek stängdes tillfälligt. Dessutom preciserades kalkylsättet för anstaltsbibliotekens öppettimmar.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovård

Mål: Jouravdelningarnas utskrivningsprocent höjs jämfört med 2016 utan att de genomsnittliga vårdtiderna förlängs med mer än ett halvt dygn (utskrivningsprocent >75,2 % och genomsnittlig vårdtid <3,5 dygn).

Utfall: Utskrivningsprocent 72,8 %. Målet nåddes inte.

Det är utmanande att höja utskrivningsprocenten på jouravdelningarna när jouren koncentrerar sig på att vårda allt skröpligare klienter. Patienter hänvisas från jouren till eftervård vid stadssjukhuset. Den genomsnittliga vårdtiden på jouravdelningarna var tre dygn och målet nåddes till denna del.

Mål: Antalet vårddagar på sjukhus minskar bland patienterna inom psykiatrisk öppenvård jämfört med 2016 (2,41).

Utfall: 2,54. Målet nåddes inte.

Antalet vårddagar på sjukhus ökade något bland patienterna inom psykiatrisk öppenvård. Antalet patienter inom psykiatrisk öppenvård på sjukhus ökade med 164 och antalet nya sjukhusvårdsperioder ökade med 255. Det totala antalet patienter inom öppenvård ökade med 105. En patient statistikförs som en patient inom öppenvården om patienten har varit klient inom öppenvården minst en dag under årets lopp. Det går inte att särskilja i statistiken om patientens öppenvård har föregåtts av en sjukhusperiod eller om patienten har hänvisats från öppenvården till sjukhusvården.

Mål: Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte omfattar minst 1 800 personer under året.

Utfall: 1 780 personer. Målet nåddes inte.

Betydelsen av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte blev mindre när prioriteringen inom kundarbetet bland långtidsarbetslösa flyttades från sektorsövergripande kartläggningsarbete till en tjänst i utbildnings- och arbetssyfte för arbetslösa. År 2017 blev TYP Helsinki (sysselsättningsfrämjande branschövergripande samservice) en del av stadskansliets näringslivsavdelning.

I juni överfördes 339 klienter inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte på social- och hälsovårdssektorns ansvar. Under överföringsskedet fattades långvariga beslut för klienterna, vilket minskade klientströmmen till arbetsverksamheten. Överföringen av TYP-verksamheten och den nya uppgiftsfördelningen ledde till att social- och hälsovårdssektorn började år 2017 fatta beslut om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och utarbeta aktiveringsplaner. Serviceprocessen för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och dess organisation är nya arbetsuppgifter för socialarbetarna och socialhandledarna och det har tagit mer tid än väntat att ta över arbetsuppgifterna och utbilda de anställda i dessa. Dessutom gick en del av de anställdas arbetstid till rådgivning i det grundläggande utkomststödet när Fpa hade utmaningar i att bevilja utkomststöd.

Utkomststöd

Mål: Minst 45 % av anslagen för förebyggande sysselsättningsstöd riktas till barnfamiljer.

Utfall: 35,6 %. Målet nåddes inte.

Av anslagen för förebyggande utkomststöd riktades 47,1 % till barnfamiljer. Det förebyggande utkomststödet är prövningsbaserat och det är inte möjligt att noggrant prognosera användningen. Anslaget för förebyggande utkomststöd år 2017 var större än utfallet. Till barnfamiljer beviljades relativt sett mer förebyggande utkomststöd än till ensamboende.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1

Toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Affärsverket byggtjänsten

Högholmens djurgård

Stadsmiljösektorn

Räddningsverket

Trafikaffärsverket

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 97

HEL 2018-001501 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) johtokunnan, rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunnan, Korkeasaaren eläintarhan, kaupunkiympäristölautakunnan, liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan, pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2017 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Aleksander gata 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566