Helsingfors stad

Protokoll

5/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2017 års budget

HEL 2018-001141 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avvikelserna i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2017 års budget i fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Auroraborg och Oy Asuntohankinta Ab.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2017 års budget (stadsstyrelsen 7.12.2016) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen.

Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Utfallet av de bindande målen för sektorerna och affärsverken behandlades vid stadsstyrelsens sammanträde 26.2.2018. Vid samma tillfälle behandlades utfallet av de bindande målen för dottersammanslutningar som en egen punkt. Stadsfullmäktige behandlar dessutom utfallet av de bindande målen för sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 14.3.2018.

De i 2017 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rapportering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Auroraborg och Oy Asuntohankinta Ab.

En mera detaljerad utredning om hur de övriga budgetmålen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten över dottersammanslutningarna.

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

För Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Auroraborg och Oy Asuntohankinta Ab sattes i Helsingfors stads budget 2017 upp följande bindande mål: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna. Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2017. Kostnadsindexet steg med 0,2 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Bolagen ovan nådde inte målet.

Underhållskostnaderna för Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade med 3,7 %. Ökningen i underhållskostnaderna berodde på att det genomsnittliga priset på fjärrvärmeenergi har stigit med sammanlagt 10,9 % från 2016 (39,79 euro/MWh) till 2017 (44,11 euro/MWh). Den absoluta energiförbrukningen sjönk ändå med 0,29 %. Dessutom ökade underhållskostnaderna med anledning av höjningen i fastighetsskatten och reparationsverksamheten i fastigheterna.

Fastighets Ab Auroraborgs underhållskostnader ökade med 1,8 %. Av kostnadshöjningen gällde 1,4 % stegringen i värmekostnaderna fastän värmekonsumtionen sjönk med ca 2 % från året innan granskat med både värmebehovstal och absoluta tal. Det genomsnittliga priset på fjärrvärmeenergi steg med sammanlagt 10,9 % från 2016 (39,79 euro/MWh) till 2017 (44,11 euro/MWh). Dessutom har datatekniska förberedelser på disponentuppgifter på Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot räknat från 1.1.2018 medfört kostnader för datasystem.

Förvaltningen av bostäderna i Oy Asuntohankinta Ab:s ägo har fördelats mellan 900 olika bostadsaktiebolag och bolaget kan inte själv direkt påverka utvecklingen eller uppföljningen av underhållskostnaderna. Vederlagen betalda av bolaget ökade med 5,2 % jämfört med året innan med beaktande av höjningen i drifts- och finansieringsvederlagen. Största delen av vederlagshöjningen beror på en ombyggnad som blev färdig i Oy Asuntohankinta Ab:s dotterbolag As Oy Pieni Villasaarentie 2 år 2016. Finansieringsvederlaget för ombyggnaden började samlas in 1.5.2017. Statistikcentralens statistik om vederlagsutvecklingen i bostadsbolag blir färdig i september 2018, så det finns ännu inte tillgång till något jämförelsematerial.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 98

HEL 2018-001141 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

        tytäryhteisöjen vuoden 2017 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Asuntohankinta Ab:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 10

HEL 2018-001141 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

        tytäryhteisöjen vuoden 2017 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Asuntohankinta Ab:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Aleksander gata 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566