Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-003233, 2018-003209, 2018-003210, 2018-003211, 2018-003212, 2018-003213, 2018-003214, 2018-003215, 2018-003216, 2018-003217, 2018-003218, 2018-003219, 2018-003220, 2018-003221, 2018-003222, 2018-003223, 2018-003224, 2018-003225, 2018-003226, 2018-003227, 2018-003228, 2018-003229, 2018-003230,  2018-003231, 2018-003232

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite Sibeliuspuiston kunnostussuunnitelmasta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta
 

        valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite määrärahan saamisesta Ylä-Malmin torin suihkulähteen saneeraamisesta
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kouluille jalkautuviin lyhytinterventiopalveluihin lapsille ja nuorille
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite naisvaltaisen alojen palkkatason nostosta
 

        valtuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloite asumisneuvonnan vahvistamisesta ja häätöjen ehkäisystä
 

        valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloite tasa-arvohankkeen rahoittamisesta
 

        valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloite määrärahojen varaamisesta lähipäiväkoti-periaatteen käyttöön ottamisesta Helsingissä 2019
 

        valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. talousarvioaloite Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelun käynnistämisestä
 

        valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. talousarvioaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ebelingin ym. aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen
 

        valtuutettu Koskisen ym. aloite harjoitteluportaiden rakentamisesta Alppikylään
 

        valtuutettu Laaksosen ym. aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisesta Puistolan Suuntimopuistoon
 

        valtuutettu Niskasen ym. aloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämisestä Helsingin esiopetuksessa
 

        valtuutettu Rantasen ym. aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä
 

        valtuutettu Mohamedin ym. aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämisestä rasistisille yhteisöille
 

        valtuutettu Juvan ym. aloite mahdollisuuden selvittämisestä avata turvallisia käyttötiloja huumeidenkäyttäjille
 

        valtuutettu Torstin ym. aloite selvityksen tekemisestä lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Helsingissä 2019
 

        valtuutettu Terhon ym. aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän säilyttämisestä
 

        valtuutettu Saidin ym. aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa
 

        valtuutettu Koivulaakson ym. aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta
 

        valtuutettu Alametsän ym. aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566