Helsingfors stad

Protokoll

5/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/9

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-003233, 2018-003209, 2018-003210, 2018-003211, 2018-003212, 2018-003213, 2018-003214, 2018-003215, 2018-003216, 2018-003217, 2018-003218, 2018-003219, 2018-003220, 2018-003221, 2018-003222, 2018-003223, 2018-003224, 2018-003225, 2018-003226, 2018-003227, 2018-003228, 2018-003229, 2018-003230, 2018-003231, 2018-003232

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen om iståndsättning och asfaltering av grusvägar

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara om en iståndsättningsplan för Sibeliusparken

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula om säkerställande av idrottprojektet NYT-liikuntas fortsättning

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula om förbättring av kursutbudet på stadens gymnasier

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula om ökning av resurserna för yrkesutbildning

        Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen om anslag för iståndsättning av fontänen på Övre Malms torg

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara om ökning av skolornas anslag för uppsökande tjänster för kort intervention för barn och unga

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin om höjning av lönenivån i kvinnodominerade branscher

        Budgetmotion av ledamoten Maria Ohisalo om effektivare boenderådgivning och förebyggande av vräkningar

        Budgetmotion av ledamoten Katju Aro om finansiering av ett jämställdhetsprojekt

        Budgetmotion av ledamoten Pilvi Torsti om anslag för ibruktagande av principen om närdaghem i Helsingfors år 2019

        Budgetmotion av ledamoten Eveliina Heinäluoma om igångsättning av planeringen av Kvarnbäckens metrokvarter

        Budgetmotion av ledamoten Eveliina Heinäluoma om avgiftsfria studieredskap för studerande på andra stadiet

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Mika Ebeling om överföring av Östersundom till HRT:s zon B

        Motion av ledamoten Kauko Koskinen om träningstrappor till Alpbyn

        Motion av ledamoten Heimo Laaksonen om en simhall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad

        Motion av ledamoten Aleksi Niskanen om ökning av antalet skolkuratorer och skolpsykologer inom förskoleundervisningen i Helsingfors

        Motion av ledamoten Mari Rantanen om ökning av dragningskraften hos Malms centrumområde

        Motion av ledamoten Mohamed Abdirahim om förbud mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer

        Motion av ledamoten Kati Juva om trygga lokaler för narkomaner

        Motion av ledamoten Pilvi Torsti om utredning av ibruktagandet av principen om närskola vid daghemsbeslut i Helsingfors år 2019

        Motion av ledamoten Sampo Terho om ordnande av en kommunal folkomröstning om bevarande av Malms flygplats

        Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed om lättläst språk och mångspråkighet i stadens verksamhet och beslutsfattande

        Motion av ledamoten Dan Koivulaakso om förbättring av de arbetslösas ställning som berörs av aktivmodellen

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä om ökning av trivseln på Parkstads station

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566