Helsingfors stad

Protokoll

5/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/2

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Mia Nygård och Abdirahim Mohamed till protokolljusterare med ledamöterna Silvia Modig och Mika Ebeling som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Aleksander gata 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566