Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/21

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-000639, 2018-000640, 2018-000641, 2018-000642, 2018-000643, 2018-000644, 2018-000645

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en frisbeegolfbara till Degerö
 

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en Lotta Svärd-staty till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Hannu Oskala m.fl. om daghemsbussar till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Abdirahim Mohamed m.fl. om trafikljus till Åbohusvägens avsnitt mellan Östra centrum och Puhos
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om avstående från stenkol på Sundholmens kraftverk
 

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om rätt för närståendevårdarna att använda Helsingfors stads motions- och idrottstjänster gratis

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om tydligare adressbeteckningar

Stadsfullmäktige återremitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566