Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

HEL 2017-013745 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi vuodeksi 2018 puheenjohtajakseen valtuutettu Tuuli Kousan sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Pentti Arajärven.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Tuuli Kousaa, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Arajärveä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee vuodeksi 2018 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566