Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om yrkesexamen i rusmedelsarbete

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäktige att stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och dem som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete. (Thomas Wallgren)

 

Behandling

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Thomas Wallgren föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgående från att yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas som officiell yrkesbeteckning också i Helsingfors, vilket är förenligt med EU:s linje.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, åtteremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas som officiell yrkesbeteckning också i Helsingfors, vilket är förenligt med EU:s linje.

Ja-röster: 66
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Aleksi Niskanen, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Blanka: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Juhani Strandén, Pilvi Torsti

Frånvarande: 2
Kauko Koskinen, Sara Paavolainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Jukka Järvinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäktige att stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och dem som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Vid godkännandet av stadsstyrelsens svar begär fullmäktige att stadsstyrelsen utreder om staden i sitt rusmedelsarbete på bästa möjliga sätt utnyttjar kompetensen hos erfarenhetsexperter och dem som avlagt yrkesexamen i rusmedelsarbete.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Ted Apter, Otto Meri

Blanka: 16
Laura Finne-Elonen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Sara Paavolainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jukka Järvinen och 40 andra ledamöter föreslår i sin motion att yrkesexamen i rusmedelsarbete ska godkännas som en officiell behörighet för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att Valvira och regionförvaltningsverket har kontaktats med anledning av motionen. Valvira beviljar rätten att utöva ett yrke inom socialvården som legitimerad yrkesutbildad person eller rätten att använda en skyddad yrkesbeteckning inom socialvården. Yrkesexamen i rusmedelsarbete är inte en examen som berättigar till att ansöka om rätten att utöva ett yrke inom socialvården som legitimerad yrkesutbildad person och den berättigar inte till att använda en skyddad yrkesbeteckning inom socialvården. Det hör inte till regionförvaltningsverkets uppgifter att godkänna examina som officiella behörigheter. Regionförvaltningsverket kan dock ge utlåtande om de yrkesbeteckningar som redan har registrerats av Valvira.

En yrkesexamen inom social- och hälsovården är till exempel yrkesexamen för närvårdare. Yrkesexamen i rusmedelsarbete är inte en grundexamen inom social- och hälsovården. Yrkesexamen i rusmedelsarbete fås genom gemensam yrkesmässig tilläggsutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen och ger behörighet för fortsatta yrkeshögskolestudier inom branschen.

Då anställningar tillsätts ska lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) beaktas. Lagen trädde i kraft 1.3.2016. Lagen föreskriver om beviljande och registrering av yrkesgruppernas rätt att utöva yrket, skyddet för yrkesbeteckningen för yrkesutbildade personer, styrningen av och tillsynen över yrkesutbildade personer och tillsynsmyndigheternas uppgifter och arbetsfördelning. Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) har upphävts.

Inom social- och hälsovårdssektorns psykiatri- och missbrukartjänster uppskattas tilläggsexamen i rusmedelsarbete, men uppgifternas kravnivå inom missbrukarvården förutsätter en grundexamen inom social- och hälsovården eller till exempel sjukskötar- eller socionomutbildning. Inom branschen finns anställda som förutom grundexamen också har yrkesexamen i rusmedelsarbete. Som bäst inleds läroavtalsutbildning som syftar till yrkesexamen i rusmedelsarbete. Cirka 30 anställda inom branschen deltar i utbildningen.

Enligt uppgifter som social- och hälsovårdssektorn har fått är det aktuellt med en reform av yrkesexamen i mentalvårds- och rusmedelsarbete. När grunderna för den nya examen är klara, tar social- och hälsovårdssektorn på nytt ställning till om examen ger behörighet för uppgifter inom missbrukarvården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 448

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1069

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.11.2017 Poistettiin

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 254

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen valtuustoaloitteesta hyväksyä päihdetyön ammattitutkinto viralliseksi pätevyydeksi:

"Valtuutettu Jukka Järvinen esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki hyväksyisi päihdetyön ammattitutkinnon viralliseksi kuten Valvira ja AVI. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että opetushallitus on hakenut päihdehuollon ammattitutkinnolle virallisen EU-luokituksen kansallisesti ja kansainvälisesti, ja että päihdetyön ammattitutkinto on ylempi kuin perustutkinto. Jukka Järvinen esittää aloitteessaan myös huolensa siitä, että päihdetyön ammattilaiset jäävät pois kentältä ja samaan aikaan päihdehaitat kasvavat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valviran tehtäviin kuuluu myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat.

Päihdetyön ammattitutkinnosta on oltu yhteydessä sekä Valviraan että Aluehallintovirastoon (AVI:in). Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon ammattinimike. Aluehallintovirastosta kerrottiin, että (AVI:n) tehtäviin ei kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuuluvat Valviran rekisteröinnin piiriin.

Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tuli voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2016. Laissa säädetään keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuojasta, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaistentehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä työnantajalla on mahdollisuus muita kuin kyseiseen lakiin liittyviä virkoja ja toimia perustaessaan määritellä kyseinen tehtävänimike ja tehtävässä tarvittava osaamisvaatimus.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle jäävien ammattiryhmien / tehtävänimikkeiden osalta työnantajien liikkumavara on laajentunut. Tehtäviä täytettäessä tulee ottaa huomioon sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilölaki ja asetus sekä mahdolliset erillislainsäädännön säädökset.

Toimialalla on 1.6.2017 tullut voimaan pysyväisohje ”Kelpoisuus, ammatinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja terveystoimessa”. Ohjeen mukaan kouluasteisissa ohjaajan tehtävissä edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkintoa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon tehtävissä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosionomin pätevyyttä. Toimialalla on työntekijöitä, joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Juuri nytkin on alkamassa työntekijöille oppisopimuksena päihdetyön ammattitutkintokoulutus, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566