Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Ombyggnad av MLNRV2-ledspårvagnar

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av MLNRV2-ledspårvagnar utgående från att 42 st. spårvagnar byggs om och att kostnadskalkylen för ombyggnaden är 10,5 mn euro (exkl. moms).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017

2

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Projektets bakgrund

Till spårvagnsmaterielen i serien MLNRV2 hör 42 st. ledspårvagnar som levererats på 1980-talet. I samband med upphandlingen av ledspårvagnsserien NRV2 fastställdes ett mål på 40 år för den beräknade drifttiden. På vagnarna har utförts två ombyggnader, varav den senaste i början av 2000-talet. Under åren 2007–2012 har vagnarna försetts med en låggolvsmellandel för att de ska uppfylla dagens tillgänglighetskrav. Vagnarna har årligen körts i genomsnitt 50 000 km/vagn.

Iståndsättningarna av vagnarna har inletts år 2014 i enlighet med service- och underhållsprogrammen. Då gjordes ingen separat plan eller kostnadskalkyl för en ombyggnad, utan åtgärderna som hänför sig till spårvagnarnas trafiksäkerhet och vagnarnas allmänna skick har beaktats i trafikeringsavtalet för spårvägstrafiken som ingicks med HRT år 2010. Av den andel som i trafikeringsavtalet reserveras för ombyggnad av och reservdelar till spårvagnarna kvarstod i början av år 2017 cirka 4,5 mn euro.

Under åren 2014–2017 (före utgången av oktober) har totalt 3,1 miljoner euro av den avtalsenliga investeringsreserveringen använts för reparation av vagnar. I nuläget har 18 vagnar reparerats och 10 vagnar beretts för reparation av bl.a. boggier och dörrar.

Trafikaffärsverkets framställning

Direktionen för trafikaffärsverket har 26.10.2017 föreslagit för godkännande en projektplan för ombyggnad av ledspårvagnar med lågt golv. I trafikaffärsverkets framställning föreslås en ombyggnad av totalt 42 vagnar utgående från att projektets maximipris exklusive mervärdesskatt är 10,5 mn euro.

Framställningen från direktionen för trafikaffärsverket utgör bilaga 1 och projektplanen utgör bilaga 2.

Projektets innehåll

I början av år 2017 har trafikaffärsverket i samverkan med HRT konstaterat att det är nödvändigt att övergå från småskalig reparation, som garanterar vagnarnas allmänna skick och trafiksäkerhet, till fullskaliga ombyggnader. Trafikaffärsverket har tagit fram en projektplan, daterad 4.10.2017, för genomförandet av ombyggnaderna. Genom att förverkliga projektplanen som nu är under behandling säkras att användningen av ledspårvagnarna med mellandel kan fortsätta till slutet av 2020-talet, då de ersätts med en ny materielserie.

Ombyggnaderna omfattar bl.a. fullständig reparation av boggierna, korgarna och dörrarna, förbättring av inredningens allmänna utseende och uppdatering och förnyande av olika system.

Kostnader och tidsplan

Projektets kostnadskalkyl är totalt 10,5 miljoner euro (0,25 mn euro/vagn).

Avskrivningarna är cirka 1,1 miljoner euro om året. De årliga försäkringsfondsavgiften är 0,1 %.

Trafikaffärsverket finansierar projektet genom att ta lån. Räntekostnaderna uppgår till sammanlagt 0,6 miljoner euro (räntefot på 1 % och 10 års lånetid).

Trafikaffärsverket fakturerar de avskrivningar och räntor och den försäkringsfondavgift som orsakas av ombyggnaden av spårvagnarna hos HRT i samband med trafikeringskostnaderna. En del av de trafikeringskostnader som faktureras hos HRT ackumuleras årligen för staden att betala via betalningsandelen i HRT.

HRT:s styrelse har 13.6.2017 godkänt reparationsprogrammet för ledspårvagnar med mellandel. Programmet omfattar de åtgärder som utförs under åren 2017–2019. Reparationsprogrammets värde är 8,7 miljoner euro. Den av direktionen för trafikaffärsverket föreslagna projektplanen för ombyggnaderna (10,5 mn euro) omfattar utöver det nämnda reparationsprogrammet också de ombyggnader som utförts under åren 2014–2016 (1,8 mn euro). Ombyggnaderna som enligt projektplanen utförs under åren 2017–2019 kan förverkligas inom ramen för den av HRT:s styrelse 13.6.2017 godkända tilläggsfinansieringen för reparationsprogrammet (4,2 mn euro) och anslaget för ombyggnad och reservdelar (4,5 mn euro i början av år 2017) som fastställs i det år 2010 undertecknade trafikeringsavtalet för spårvägstrafiken.

Genomförandet av ombyggnaderna av spårvagnarna har beaktats i trafikaffärsverkets 10-åriga investeringsplaner, som utgör bilagor till 2017 års budget som stadsfullmäktige godkände 30.11.2016 och till 2018 års budget som stadsfullmäktige godkände 29.11.2017.

Förverkligandet av projektet slutförs under åren 2018–2019.

Bedömning av projektet

Projektet är ekonomiskt och tekniskt motiverat. Ombyggnaden gör det möjligt att utnyttja den befintliga spårvagnsmaterielen MLNRV2 till slutet av 2020-talet. Ombyggnaden minskar servicebehovet, effektiviserar materielanvändningen och medför kostnadsbesparingar inom underhållet. Ombyggnaden är ekonomiskt sett ett mer lönsamt alternativ än att upphandla helt ny materiel i denna fas.

HRT:s styrelse har 13.6.2017 för sin del godkänt programmen för utveckling av metro- och spårvagnsmaterielen, varav en del gäller ombyggnad av ledspårvagnar med mellandel.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017

2

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Trafikaffärsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1134

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä MLNRV2-nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorjataan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa (alv 0).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 68

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566