Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/21

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-000639, 2018-000640, 2018-000641, 2018-000642, 2018-000643, 2018-000644, 2018-000645,

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite frisbeegolfrasta Laajasaloon
 

        valtuutettu Otto Meren ym. aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin
 

        valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite päiväkotibusseista Helsinkiin.
 

        valtuutettu Abdirahim Mohamedin ym. aloite liikennevalojen asentamisesta Itäkeskuksen ja Puhoksen väliselle Turunlinnantielle
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite omaishoitajien oikeudesta käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi.

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kadulle näkyvien osoitemerkintöjen parantamisesta.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566