Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/19

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om lösning av invånarlokalen Mellaris situation

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2017 (466 §) återremittera ärendet för ny beredning på så sätt att invånarhuset som upprätthålls av Mellunmäki-seura garanteras stadigvarande lokaler antingen i det nya köpcentret eller i övrigt. Samtidigt söker staden tillsammans med Mellunmäki-seura tillfälliga lokaler för verksamheten ska kunna fortgå.

I 30 kap. 11 § 3 mom. i förvaltningsstadgan anges det att om den i 2 mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång behandlas, eller också besvaras den av stadsstyrelsen inom tre månader efter återremissen. Det följande fullmäktigesammanträdet där motioner behandlades var 27.9.2017.

Invånarlokalen Mellari har varit hyresgäst hos social- och hälsovårdsverket i byggnaden vid Korvatunturivägen 2. Mellunkylä-seura har ansvarat för invånarlokalen Mellaris verksamhet. Staden ägde aktierna i Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskus vilka berättigade till besittning av de lokaler som Mellari använde. Fastighetsbolagets delägare inledde ett fastighetsutvecklingsprojekt och som ett resultat av detta godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring 2.3.2016. På tomten för affärs- och aktivitetscentrumet i Mellungsbacka ska byggas bostäder samt affärslokaler i någon mån. Rivningen av den gamla byggnaden började i juni och de nya bostäderna och affärslokalerna blir klara på våren 2019. Staden kommer inte att äga några lokaler i de nya byggnaderna. De nya affärslokalerna ägs av A-Kruunu Oy.

Mellunmäki-seura ry har fått stöd för invånarverksamheten för en tillfällig lokal vid Saariselkägränden 1 under 2017. Föreningen har kommit överens med hyresvärden om att invånarlokalen kan verka i lokalen ända tills de nya lokalerna står färdiga våren 2019.

Mellunmäki-seura ry har ansökt om bidrag för invånarverksamheten av staden för 2018 för att kunna flytta invånarverksamheten från tillfälliga lokaler till de nya affärslokalerna ägda av A-Kruunu Oy våren 2019. De nya lokalerna finns på platsen för det gamla köpcentret. Stadsstyrelsen beslutar om understöd för invånarhus för 2018 under slutet av 2017. Mellunmäki-seura ry ingår hyresavtal om lokalerna med A-Kruunu Oy. De ovan nämnda åtgärderna gör det möjligt för Mellunmäki-seura ry:s invånarverksamhet att fortsätta i nya lokaler.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1132

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

02.05.2017 Palautettiin

24.04.2017 Pöydälle

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Ostoskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimintaa."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikallisen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmäki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittämishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen takia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 31.5.2017 asti.

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistykselle.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka painotus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäessä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen läheisyydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka tilojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkäpolku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvoistumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toiminnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkaiden toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnalle tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin takia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käynnistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupungin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulkopuoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulkopuolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille.

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakeskuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokralaisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä oleva hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566