Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2017-013745 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Tuuli Kousa till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Pentti Arajärvi till andra vice ordförande för år 2018.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog Tuuli Kousa till ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande för år 2018.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige bland sina ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566