Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att en ersättare ansluter sig till Blå fullmäktigegruppen och den ovannämnda gruppens meddelande om fullmäktigegruppens godkännande.

Stadsfullmäktige antecknade samtidigt den ovannämnda anmälan om att en ersättare har utträtt ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkännande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 5.12.2017 lämnats en anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har 13.12.2017 meddelat att en ersättare har utträtt ur fullmäktigegruppen.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566