Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/14

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistamisesta

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä. (Veronika Honkasalo)

 

Käsittely

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Laura Kolben kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä.

 

 

 

Aloitteessa mainitut tiedot 1918 Helsingin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Työväen arkiston, Kansan Arkiston ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat olemassa sähköisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esille esimerkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verkkojulkaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupunginmuseon ja Suomenlinna-museon näyttelyissä osana koko muistovuoden suunnittelua.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri

Tyhjä: 9
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Mari Rantanen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki kunnioittaa Suomenlinnan vankileireillä menehtyneitä tuomalla vainajien nimet esille Santahaminan joukkohaudan yhteyteen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi digitaalisella muistotaululla, joka toteutettaisiin kaupunginmuseon ja puolustusvoimien yhteistyönä. Aloitteessa ehdotetaan myös digitaalisen karttapalvelun mahdollisuutta. Palvelussa kerrottaisiin Helsingin historiaan liittyen vuoden 1918 tapahtumista ja muistopaikoista.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon. Lausunnosta ilmenee, että lautakunta pitää aloitteessa esitettyä hanketta arvokkaana ja tärkeänä. Samalla lautakunta toteaa, että kaupunginmuseolla ei ole resursseja aloitteessa esitettyyn mittavaan muistohankkeeseen. Hanke edellyttäisi mm. tutkijaresursseja ja digitaalista osaamista. Lisäksi muistomerkki sijaitsee suljetulla alueella, jonne pääsy on hankalaa. Kohderyhmä jäisi näin ollen varsin suppeaksi. Lautakunta katsookin, että alueella jo toimivat tahot, kuten Santahamina-seura ja puolustusvoimat, soveltuisivat luontevammin hankkeen omistajatahoiksi.

Lausunnossa todetaan vielä, että kaupunginmuseo pyrkii kannustamaan kansalaisia omatoimiseen kulttuuriperinnön esiin nostamiseen ja käyttämiseen. Tämän vuoksi museo on linjannut avoimen datan tärkeäksi painopisteekseen. Kokoelma-aineisto ja niihin liittyvä tieto on avattu kansalaisten käyttöön Finnaportaalin ja Helsinkikuvia.fi -palvelun kautta. Museo selvittää vielä mahdollisuutta edistää sisällissodan muistohanketta sitä kautta, että museo tekisi esimerkiksi Helsinkikuvia.fi -palveluun 1918-teemaisen albumikokonaisuuden. Lausunnossa todetaan lopuksi, että kaupunginmuseon vuoden 1918 toiminnassa sisällissodan muistovuosi näkyy mm. valokuvainstallaationa ja Nuoret sodassa -draamapedagogisessa ohjelmassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 445

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuuston 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1066

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan loppuun lisätään uusi kohta:

"Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainitut tiedot 1918 Helsingin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Työväen arkiston, Kansan Arkiston ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat olemassa sähköisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esille esimerkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verkkojulkaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupunginmuseon ja Suomenlinna-museon näyttelyissä. Kaupunginhallituksen mielestä on syytä selvittää mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa. Kaupunginmuseo ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 10
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2017 § 66

HEL 2017-005428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 1918 punavankileirien historian muistamisesta. Aiheesta on vuosien varrella tehty useita aloitteita, mm. 2005, 2006 ja 2014. Kaupungin historiatoimikunta on tukenut aiheesta tehtyä tutkimushanketta Helsingin sotasurmat 1917–1918, jonka loppuraportti valmistui 2015.

Santahaminan joukkohauta on Helsingin ja Suomen sisällissodan suurimpia joukkohautoja. Joukkohaudan luo pystytettiin Uuno F. Inkisen suunnittelema punagraniittinen muistomerkki vuonna 1949. Sitä on hoidettu lähinnä Entiset Punakaartilaiset ry:n, SKP:n Helsingin piirijärjestön ja Helsingin Vasemmistoliiton varoilla. Helsingin kaupungin rakennusvirasto, nykyinen kaupunkiympäristön toimiala huolehtii muistomerkin ympäristöstä.

Uudessa aloitteessa esitetään, että kaupunki kunnioittaa Suomenlinnan vankileireillä menehtyneiden muistoa vastaamalla omaisten toiveisiin saada vainajien nimet esille Santahaminan joukkohaudan yhteyteen esim. digitaalisella muistotaululla. Toteuttajatahoiksi aloitteessa esitetään kaupunginmuseota ja puolustusvoimia. Lisäksi aloitteessa esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta tuottaa digitaalinen karttapalvelu, jolla kerrotaan vuoden 1918 tapahtumista ja muistopaikoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotettua hanketta arvokkaana ja tärkeänä – kuten myös kaupunginmuseon edellinen johtokunta lausunnossaan 21.1.2014, § 4, jossa se esitti digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä. Samalla lautakunta kuitenkin toteaa, että kaupunginmuseolla ei valitettavasti ole käytettävissään resursseja aloitteessa esitettyyn mittavaan muistohankkeeseen, joka edellyttäisi usean toimijan yhteistyötä. Hankkeeseen tarvittaisiin lisäksi niin tutkija- tai koordinaattoriresursseja kuin digitaalista osaamista ja suunnittelua sekä mahdollisesti myös osallisuus- ja vuorovaikutusresurssia. Lisäksi muistomerkin sijaitseminen suljetulla sotilasalueella hankaloittaa laajempien yleisöjen pääsyä muistopaikalle ja hankkeen kohderyhmä jäisi näin ollen varsin suppeaksi. Hankkeen omistajatahoiksi soveltuisivat luontevimmin esimerkiksi alueella jo toimivat tahot, Santahamina-seura ja/tai puolustusvoimat tai Maanpuolustuskorkeakoulu. Myös vainajien omaisilla on tällaisessa hautapaikkaan liittyvässä hankkeessa keskeinen rooli.

Kaupunginmuseolla ei ole vuosiin ollut määrärahoja toteuttaa itse minkäänlaisia muistolaatta- tai vastaavia hankkeita kaupungin eri alueille, vaikka tällaisia on useissa aloitteissa esitettykin. Koska museo ei voi olla tekemässä kaikkia toivottuja hankkeita itse, onkin museo pyrkinyt kannustamaan kansalaisia omatoimiseen kulttuuriperinnön esiin nostamiseen ja käyttämiseen. Siksi museo on linjannut avoimen datan tärkeäksi painopisteekseen, sillä kokoelma-aineistojen ja niihin liittyvän tiedon julkaiseminen ja avaaminen kansalaisten käyttöön Finnaportaalin ja Helsinkikuvia.fi-palvelun kautta toteuttaa museon roolia mahdollistajana aivan kaupungin strategian mukaisesti. Aineistoa saavat ja voivat kaikki tahot, järjestöt ja yksityiset käyttää vapaasti lähteet mainiten juuri edellä kuvatun kaltaisiin hankkeisiin.  Resurssiensa puitteissa museon on mahdollista edistää sisällissodan muistohanketta avaamalla tähän aiheeseen liittyvät omat aineistonsa ja tekemällä yleisön käyttöön esim. Helsinkikuvia.fi.-palveluun 1918-teemainen albumikokonaisuus. Myös Museoliiton ylläpitämän Seinätön museo -alustan soveltumista digitaliseksi palveluksi voidaan vielä selvittää, mutta sopivia tekijöitä ja sisällöntuottajia ei museossa tällä hetkellä ole.

Sisällissodan muistovuoden ohjelmaan kaupunginmuseo tuottaa Hakasalmen huvilaan keväälle 2018 Sirpa Kähkösen käsikirjoittaman Vihan kevät - Helsinki 1918 -draamaproduktion ja Japo Knuutilan ja Jan Kailan valokuvainstallaation sekä siihen liittyvän yläkouluikäisille suunnatun laajan Nuoret sodassa -draamapedagogisen ohjelman. Syksyllä 2018 Hakasalmen huvilassa suunnataan sodasta rauhan vuosiin 1920-lukua käsittelevässä näyttelyssä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566