Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen varavaltuutetun liittymisestä Sinisen valtuustoryhmän jäseneksi ja edellä mainitun ryhmän ilmoituksen valtuustoryhmään hyväksymisestä.

Samalla kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi edellä mainitun varavaltuutetun eroamisen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty 5.12.2017 ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on ilmoittanut 13.12.2017 varavaltuutetun eronneen valtuustoryhmästä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566