Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista. (Thomas Wallgren)

 

Käsittely

Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että päihdetyön ammattitutkinto hyväksytään myös Helsingissä viralliseksi ammattinimikkeeksi kuten EU myös linjaa.

Kannattaja: Thomas Wallgren

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän palautettavaksi niin että päihdetyön ammattitutkinto hyväksytään myös Helsingissä viralliseksi ammattinimikkeeksi kuten EU myös linjaa

Jaa-äänet: 66
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Aleksi Niskanen, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Tyhjä: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Juhani Strandén, Pilvi Torsti

Poissa: 2
Kauko Koskinen, Sara Paavolainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Jukka Järvisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään hyödyntääkö kaupunki päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Ted Apter, Otto Meri

Tyhjä: 16
Laura Finne-Elonen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Sara Paavolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 40 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan päihdetyön ammattitutkinnon hyväksymistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden viralliseksi kelpoisuudeksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että aloitteen johdosta on otettu yhteyttä Valviraan ja aluehallintovirastoon. Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon ammattinimike. Aluehallintoviraston tehtäviin ei kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuuluvat Valviran rekisteröinnin piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoja on esimerkiksi lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Tehtäviä täytettäessä on otettava huomioon sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Laissa säädetään keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä ja rekisteröinnistä,  ammattihenkilön nimikesuojasta, ohjauksesta, valvonnasta, valvontaviranomaisten tehtävistä sekä työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki (272/2005) on kumottu.

Sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkintoa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa tai esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosionomin koulutusta. Toimialalla on työntekijöitä, joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Parhaillaan aloitetaan oppisopimuksena päihdetyön ammattitutkintokoulutusta, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveystoimialan saamien tietojen mukaan uudistumassa. Kun uudet tutkinnon perusteet varmistuvat, sosiaali- ja terveystoimialalla arvioidaan uudelleen tutkinnon kelpoisuus päihdehuollon tehtävissä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 448

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuuston 17.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1069

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.11.2017 Poistettiin

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.09.2017 § 254

HEL 2017-006098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen valtuustoaloitteesta hyväksyä päihdetyön ammattitutkinto viralliseksi pätevyydeksi:

"Valtuutettu Jukka Järvinen esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki hyväksyisi päihdetyön ammattitutkinnon viralliseksi kuten Valvira ja AVI. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että opetushallitus on hakenut päihdehuollon ammattitutkinnolle virallisen EU-luokituksen kansallisesti ja kansainvälisesti, ja että päihdetyön ammattitutkinto on ylempi kuin perustutkinto. Jukka Järvinen esittää aloitteessaan myös huolensa siitä, että päihdetyön ammattilaiset jäävät pois kentältä ja samaan aikaan päihdehaitat kasvavat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valviran tehtäviin kuuluu myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat.

Päihdetyön ammattitutkinnosta on oltu yhteydessä sekä Valviraan että Aluehallintovirastoon (AVI:in). Valvira myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Päihdetyön ammattitutkinto ei ole tutkinto, jonka perusteella voi hakea oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä sen perusteella saa nimikettä, joka on nimikesuojattu sosiaalihuollon ammattinimike. Aluehallintovirastosta kerrottiin, että (AVI:n) tehtäviin ei kuulu tutkintojen hyväksyminen viralliseksi kelpoisuudeksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin antaa lausunnon niistä nimikkeistä, jotka jo kuuluvat Valviran rekisteröinnin piiriin.

Päihdetyön ammattitutkinto ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tuli voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2016. Laissa säädetään keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuojasta, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaistentehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä työnantajalla on mahdollisuus muita kuin kyseiseen lakiin liittyviä virkoja ja toimia perustaessaan määritellä kyseinen tehtävänimike ja tehtävässä tarvittava osaamisvaatimus.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle jäävien ammattiryhmien / tehtävänimikkeiden osalta työnantajien liikkumavara on laajentunut. Tehtäviä täytettäessä tulee ottaa huomioon sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilölaki ja asetus sekä mahdolliset erillislainsäädännön säädökset.

Toimialalla on 1.6.2017 tullut voimaan pysyväisohje ”Kelpoisuus, ammatinharjoittamisoikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja terveystoimessa”. Ohjeen mukaan kouluasteisissa ohjaajan tehtävissä edellytetään tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa arvostetaan päihdetyön ammattitutkintoa lisätutkintona, mutta tehtävien vaativuus edellyttää päihdehuollon tehtävissä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosionomin pätevyyttä. Toimialalla on työntekijöitä, joilla on perustutkinnon lisäksi päihdetyön ammattitutkinto. Juuri nytkin on alkamassa työntekijöille oppisopimuksena päihdetyön ammattitutkintokoulutus, johon osallistuu noin 30 toimialan työntekijää."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566