Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

13.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 459

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-013533, 2017-013535, 2017-013534, 2017-013536, 2017-013537, 2017-013538, 2017-013540, 2017-013541, 2017-013542

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Piraattipuolueen valtuustoryhmän aloite Olympiarannan puiston Satamatalon vapauttamisesta kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Pia Kopran ym. aloite asukas- ja yhdistystilojen saamisesta Tapulikaupunkiin
 

        valtuutettu Atte Harjanteen ym. aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamisesta
 

        valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamiseksi kasvispainotteisemmaksi
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parantamiseksi
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. aloite osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi
 

        valtuutettu Katju Aron ym. aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä.

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana. 

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566