Helsingfors stad

Protokoll

22/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/8

 

13.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 459

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-013533, 2017-013535, 2017-013534, 2017-013536, 2017-013537, 2017-013538, 2017-013540, 2017-013541, 2017-013542

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Piratpartiets fullmäktigegrupp om befriande av Hamnhuset vid Olympiastrandens park för kultur- och evenemangsbruk

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Pia Kopra m.fl. om invånar- och föreningslokaler till Stapelstaden
 

        Motion av ledamoten Atte Harjanne m.fl. om förbättring av gångförbindelsen på Gumtäktsbacken
 

        Motion av ledamoten Mai Kivelä m.fl. om större betoning på grönsaker i stadens måltidsutbud
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om utveckling av rekreationsbruket av Vårdö och förbättring av förbindelserna till ön
 

        Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om personaldimensioneringen inom dagvården på deltid
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om utveckling av den fortgående bedömningen av ledarskapet inom stadens organisationer
 

        Motion av ledamoten Katju Aro m.fl. om förebyggande av sexuella trakasserier i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Kauko Koskinen om ordnande av ett evenemang på Malms flygplats år 2018

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566