Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

15.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 403

Koiraverosta luopuminen

HEL 2017-011087 T 02 03 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että Helsingissä ei ole suoritettava koiraveroa 1.1.2018 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Helsingissä koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua verovuodelta 2017.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koiraveron suorittamisesta luovutaan Helsingissä 1.1.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Helsingin kaupunki ei julkaise koiraverokuulutusta tammikuussa 2018 eikä siten vuonna 2018 lähetetä koiraverolaskuja koskien verovuoden 2017 koiraveroa.

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaan ei sisälly koiraverotuloja vuodesta 2018 alkaen.

Koiraveron kerääminen perustuu koiraverolakiin (29.6.1979/590), jonka mukaan kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua.

Laki koiraverosta on alun perin peräisin 1800-luvulta. Tuolloin lain avulla pyrittiin estämään rabieksen eli vesikauhun leviäminen. Koiraveron periminen tuli kunnille vapaaehtoiseksi vuonna 1979.

Helsingissä on noin 30 000 koiraa Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus- ja tilastot –yksikön arvion mukaan. Vuoden 2016 koiraveroa laskutettiin 6 925 koirasta. Vähennystä vuoteen 2015 oli lähes tuhat koiraa. Näin ollen tilastojen mukaan helsinkiläisistä koirista vain joka neljännestä (23 %) maksettiin koiraveroa vuonna 2016. Vuonna 1997 arvioitiin, että joka viides helsinkiläiskoira oli ilman veromerkkiä.

Vuonna 2017 Suomen yli 300 kunnasta enää vain kaksi, Helsinki ja Tampere perivät koiraveroa.

Koiraverolain mukaan koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää. Helsinki on aikaisemmin soveltanut täysimääräistä 50 euron koiraveroa.

Vuonna 2017 koiraverosta arvioidaan kertyvän noin 0,350 milj. euroa. Koiraverosta saatava tuotto on ollut 2000-luvulla selvässä laskussa. Vuonna 2008 sen tuotto oli 0,635 milj. euroa ja vuonna 2002 se oli 0,829 milj. euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 963

HEL 2017-011087 T 02 03 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä ei ole suoritettava koiraveroa 1.1.2018 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua verovuodelta 2017.

Käsittely

30.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566