Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 392

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Pazilaiti Simayijiangin jäseneksi ja Tintti Laihon hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myönsi Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Tuomas Finnen varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

        myönsi Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Pirjo Kivistön varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Nelli Ruotsalainen ehdotti Tintti Laihoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon Pazilaiti Simayijiangin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Pazilaiti Simayijiangin jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Tuomas Finnen varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

        myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Pirjo Kivistön varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kukka Eskolan (FP) 7.6.2017 (§ 275) jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Kukka Eskola pyytää 27.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuomo Valokaisen (SDP) 7.6.2017 (§ 273) varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomo Valokainen pyytää 29.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Sanna-Mari Orasen (SDP) 7.6.2017 (§ 274) varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sanna-Mari Oranen pyytää 2.10.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 919

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdotuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valitaan Tuomas Finne.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566