Helsingfors stad

Protokoll

19/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 392

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion, ersättare i kultursektionen och ersättare i idrottssektionen

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

        valde den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny ledamot och Tintti Laiho till personlig ersättare för Simayijiang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

        beviljade samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion

        valde Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

        beviljade dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

        valde Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Järvinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade ytterligare omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Ledamoten Nelli Ruotsalainen föreslog Tintti Laiho till personlig ersättare för Pazilaiti Simayijiang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

        väljer den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny ledamot och ___________ till personlig ersättare för Simayijang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

        beviljar samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion

        väljer Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

        beviljar dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

        väljer Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Järvinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar ytterligare omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 275) Kukka Eskola (FP) till ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som börjar år 2017. Kukka Eskola anhåller 27.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 273) Tuomo Valokainen (SDP) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som börjar år 2017. Tuomo Valokainen anhåller 29.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 274) Sanna-Mari Oranen (SDP) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som börjar år 2017. Sanna-Mari Oranen anhåller 2.10.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Kultur- och fritidsnämndens kultursektion

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 919

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdotuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valitaan Tuomas Finne.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566