Helsingfors stad

Protokoll

19/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 393

Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Mervi Juurinen avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Tiina Hyvönen till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

        beviljade samtidigt Nina Hirvikangas avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Jonna Temonen till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 20.9.2017

2

Eronpyyntö 26.9.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Mervi Juurinen (VF) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Mervi Juurinen anhåller 20.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Nina Hirvikangas (Saml.) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Nina Hirvikangas anhåller 26.9.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 20.9.2017

2

Eronpyyntö 26.9.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 918

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Wille Rydmanin ehdotuksesta, että käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan Jonna Temonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566