Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 388

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Atte Harjanteen kysymys aiheesta yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkosto kanssa sekä valtuutettu Petra Malinin kysymys aiheesta palveluiden järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566