Helsingfors stad

Protokoll

19/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Terhi Mäki avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

        valde Nina Castén till ny ersättare (personlig ersättare för Ville Jalovaara) i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 4.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 264) Terhi Mäki (SDP) till ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Terhi Mäki anhåller 4.10.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 4.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden

Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 920

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Nina Castén varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdotuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi valitaan Nina Castén.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566