Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 389

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-010470 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2018 seuraavasti:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

1

3

17.1.2018

 

18

 

2

5

31.1.2018

 

18

kyselytunti

3

7

14.2.2018

 

18

aloitekäsittely

4

9

28.2.2018

 

18

kyselytunti

5

11

14.3.2018

 

18

 

6

13

28.3.2018

 

18

 

7

15

11.4.2018

 

18

kyselytunti

8

17

25.4.2018

 

18

 

9

20

16.5.2018

 

18

aloitekäsittely

10

22

30.5.2018

 

18

kyselytunti

11

24

13.6.2018

 

18

 

12

25

20.6.2018

 

16

tilinpäätös

13

35

29.8.2018

 

18

 

14

37

12.9.2018

 

18

kyselytunti

15

39

26.9.2018

 

18

aloitekäsittely

16

41

10.10.2018

 

18

kyselytunti

17

43

24.10.2018

 

18

 

18

45

7.11.2018

 

18

kyselytunti

19

46

14.11.2018

 

16

talousarvio

20

48

28.11.2018

 

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

50

12.12.2018

 

16

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn
vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566