Helsingfors stad

Protokoll

19/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 395

Detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2 (nr 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 10593, tomten 6 i kvarteret 10620 och tomten 6 i kvarteret 10621 samt gatuområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12438, daterad 28.2.2017 och ändrad 22.8.2017, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutettu 22.8.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muutettu 22.8.2017

3

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller två torn i Fiskehamnens centrum samt ett kvarter och gatuområden väster om centrumet. Detaljplanelösningen gör det möjligt att ändra användningssyftet för tornen och att bygga ett hotell i kvarteret väster om centrumet. Dessutom gör detaljplanen det möjligt att ändra Brädgårdsgatan till en gång- och cykelväg samt att bygga Festivalgränden.

Tornet som upptagits som kontorstorn i den gällande detaljplanen omdisponeras för bostadsbruk och hotelltornet ändras till att motsvara behoven för ett kontor och lägenhetshotell. Det nuvarande kvarteret för verksamhetslokaler ändras till ett kvartersområde för hotellbyggnader och gör det möjligt att i kvarteret genomföra det förslag som vunnit arkitekttävlingen. Miljön för gång och cykling i närheten av centrum utvecklas.

Den nya bostadsytan uppgår till 10 930 m² vy. Antalet invånare ökar med ca 240.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen stämmer överens med de riksomfattande målen för områdesanvändningen och delgeneralplanen med rättsverkningar. Detaljplanelösningen följer också målen i den nya generalplanen för Helsingfors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Området ligger i mitten av Fiskehamnen som håller på att byggas. På området finns för närvarande en byggplats för Fiskehamnens centrum, en metrostation, Brädgårdsgatan, Tågvägen samt en ramp och vallar från Sörnäs strandväg. Kollektivtrafikförbindelserna är ypperliga.

Flera detaljplaner (från 2013–2014) gäller för området och i dem har området betecknats som ett kvartersområde för hotellbyggnader och kontorsbyggnader och som gatuområde.

Att detaljplanen genomförs kräver inga egentliga tröskelinvesteringar av staden. Ändringarna av användningssyftet av de nuvarande gatuområdena för Brädgårdsgatan från fordonstrafik till cykel- och fotgängartrafik kan utföras som en separat helhet, såvida man eftersträvar att höja kvalitetsnivån. Gångtunneln på Festivalgränden kan utföras som ett separat projekt oberoende av detaljplanen. En projektplan för Festivalgränden har utarbetats av före detta byggnadskontoret och ärendet har behandlats tidigare i nämnden för allmänna arbeten

Staden får inkomster från försäljningen av tomterna. Om försäljningen av kvotdelar av tomterna 10620/6 och 10621/6 (tornen 7 och 8) har tidigare avtalats i genomförandeavtalet gällande Fiskehamnens centrum, och eventuella justeringar av köpesumman som ändringarna i användningssyftet orsakar behandlas separat. En planeringsreservering har gjorts för tomten i kvarteret 10593 och upplåtelsevillkoren för tomten avtalas om separat.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger gatuområdena och den planerade hotelltomten i kvarteret 10593. Kvartersområdena i Fiskehamnens centrum är delvis i stadens och delvis i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 7.4–8.5.2017. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), säkerhets- och kemikalieverket, trafikaffärsverket, stadsmuseet, fastighetsnämnden, räddningsnämnden och nämnden för allmänna arbeten gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

HRM:s utlåtande gällde organiseringen av vattenförsörjning i området.

Säkerhets- och kemikalieverkets utlåtande gällde objekt i närheten av området som klassas som farliga och där kemikalier lagras eller hanteras.

Trafikaffärsverkets utlåtande gällde att trygga spårtrafikens störningsfria driftsäkerhet.

Stadsmuseets utlåtande gällde åtkomligheten av Södervik och det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet.

Fastighetsnämndens utlåtande gällde detaljplanebestämmelserna om lägenhetshotellet.

Räddningsnämndens utlåtande gällde larmutryckningsförbindelser, hotellets brandsäkerhet och att möjliggöra räddningsverkets operativa kapacitet.

Utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten gällde de investeringar som detaljplanen medför staden.

I de övriga utlåtandena fanns ingenting att påpeka. Helen Elnät Ab och miljöcentralen meddelade att de inte har någonting att yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i utlåtandena har beaktats i ändamålsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar som inte väsentligt förändrar innehållet i förslaget. Förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Ett separat byggavtal om genomförandet av Fiskehamnens centrum har utarbetats mellan byggherren för området och Helsingfors stad, och det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal.

Beslutsförslaget motsvarar den justerade framställningen från detaljplaneläggningstjänsten vid stadsmiljösektorns servicehelhet markanvändning och stadsstruktur.

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige 2.10.2017 (889 §) att detaljplanen skulle ändras, men återtog sin framställning 9.10.2017, eftersom den karta och beskrivning som utgjorde bilaga på föredragningslistan inte motsvarade den justerade framställningen från stadsmiljösektorns servicehelhet markanvändning och stadsstruktur. Kartan och beskrivningen från framläggningsfasen hade blivit kvar som bilaga på föredragningslistan. Stadsstyrelsen föreslår nu fullmäktige med en aktuell karta och beskrivning att detaljplanen ska ändras.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutettu 22.8.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muutettu 22.8.2017

3

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva 28.2.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki

 

För kännedom

Kaupunginmuseo

Kaupunkiympäristölautakunta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 922

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 22.8.2017 muutetun piirustuksen numero 12438 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

09.10.2017 Ehdotuksen mukaan

02.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 11.10.2017 § 375

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Beslut

Ärendet avfördes från föredragningslistan efter att stadsstyrelsen återtagit sin framställning till stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 22.8.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Hankenumero 2123_6

 

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 28.2.2017 päivättyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotusta nro 12438. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukasta.

Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin korttelin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kaupungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin kohteisiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen, huoneistohotellin kaavamääräyksiin, Suvilahden saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan, raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä hetkellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman metroaseman takia.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väestönsuojelun tiloille.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Helen Sähköverkko Oy

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

kaupunginmuseo

kiinteistölautakunta

pelastuslautakunta

yleisten töiden lautakunta

ympäristökeskus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyydessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin. Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen. Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamääräyksiin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto kohdistui raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy ja ympäristökeskus.

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaavaehdotuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa erillisin neuvotteluin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, asemakaavan kuvauksen sekä liitteenä olevan seurantalomakkeen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli pyritään laatutason nostamiseen. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa asemakaavasta riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on laadittu rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin käsitelty yleisten töiden lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 (tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituksen muutoksesta aiheutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutusehdoista sovitaan erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutussopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.07.2017 § 2

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12438 pohjakartan kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12438
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 35/2016
Pohjakartta valmistunut: 5.9.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 9.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

 

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava seuraavat asiat:

        Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suoritettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huomioon metro- ja raitioliikenteen kiskojen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

        Pysäköintialueen perustusten tekeminen ei saa aiheuttaa metroradalla penkereen tai muiden rakenteiden sortumia.

        Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia alueella on).

        Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa häiritä metroliikennettä.

        Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja louhimisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnittelu, koskien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia rakennelmia ja tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapahtuva rakentaminen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

        Rakennusten ja Kalasataman kokonaisvalaistussuunnitelmassa on huomioitava raitioliikenteen kuljettajien näkökyvyn turvaaminen suunnitelmaa tehdessä.

        Lautatarhankadun päässä olevan metro- ja sähkönsyöttöaseman yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman huoltoauton kulku ja pysäköintipaikka.

        Lautatarhankadun päässä olevan metroaseman yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman jäteauton kulku ja pysäköintipaikka, ellei metroaseman jätepistettä voida sijoittaa toiseen paikkaan.

        Metroaseman kattorakenteisiin mahdollisesti kertyvän lumikuorman turvallinen poistamisen ja siihen tarvittava tila on huomioitava metroaseman ympäristössä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentamisen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kanssa.

Lisätiedot

Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdistämään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa.

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. Helsingin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin keskustatoimintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa vahvistamattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta. Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, palvelujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennukset on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan rakennuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mukaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta.

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen kaupunkikulttuurin keskukseksi.

Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toiminnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistäminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää samalla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttuuriympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttötarkoituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioida sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoimalan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festarikujan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016

Lisätiedot

Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 232

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kiinteistökartta 89/676 498 ja 75/674 498, Hermannin rantatie 1 ja Leonkatu 2

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Kalasataman keskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma kaavaselostuksen mukaan

Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 10593, tornitontteja 10620/6 ja 10621/6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen hotelliehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Kaavaratkaisun myötä kerrosala säilyy ennallaan, mutta uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukasta. Tontti 10620/6 mahdollistaa 26-kerroksisen hybriditornin, johon rakennetaan kauppakeskuksen päälle toimistotiloja ja huoneistohotelli. Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja 24-kerroksiseen torniin. Lisäksi tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten.

Alueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen maanalaiseen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön toteutumista.

Maanomistuksesta ja varaustilanne

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin korttelin nro 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kaupungin ja osittain SRV:n yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kalasataman keskus on SRV:n projekti samoin kuin suunniteltu 15 000 k-m²:n suuruinen hotellitontti 10593/4 on varattu 31.12.2018 asti SRV:lle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Lausunto

Asemakaavan muutos vauhdittaa Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivän alueen toteutumista. Kaavamuutoksen myötä poistuu 12 000 k-m²:n suuruinen toimistotontti, jonka tilalle tulee 15 000 k-m²:n suuruinen hotellitontti. Kalasataman keskuksen ympärillä on voimakasta kysyntää sekä 0hotelleille että toimistoille. Jatkossa Kalasataman toteuttamiskelpoisten toimistotonttien muuttamista hotellikäyttöön tulee harkita entistä tarkemmin, sillä toimistokysyntä ei näytä suuntautuvan pienen kerrostasoalan takia korkeisiin torneihin. Kalasatamassa on tällä hetkellä vireillä lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toimitalo, Keskon pääkonttori ja Lindström Investin toimistohankkeita.

AL-tontin huoneistohotellin kaavamääräystä tulisi tarkentaa siten, että se velvoittaa huoneistohotellin rakentamiseen.

Asemakaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 46

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kalasataman keskus 2 -nimisestä asemakaavan muutoksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitokselle tulee mahdollistaa hälytysajoyhteys Lautatarhankatua pitkin metroasemalle ja sähkönsyöttöasemalle.

Kalasatamakeskuksen länsipuolinen hotellirakennus on metrimääräisen korkeutensa puolesta sellainen, että paloturvallisuuden ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi rakennus on varustettava seuraavilla järjestelyillä:

Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yksi rakennuksen hisseistä on varustettava laittein, jotka mahdollistavat hissin käytön tulipalotilanteessa. Hissin kori on mitoitettava paarikuljetukseen sopivaksi.

Rakenteellista paloturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintakykyä koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä pelastusviranomaisen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 150

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset Lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli tavoitteena on laatutason nosto.

Esittelijä

va. kaupunginarkkitehti

Sonja Liljeblad

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 129

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 115

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Ksv 2123_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12438 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12438 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

 

HEL 2016-006416 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liikennöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot

Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

 

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytettävän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnaikaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaikutusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumiseen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perustamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmasta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy korttelin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä perustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmassa kaavassa on hyvä.

Lisätiedot

Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi

Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 4.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhankadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566