Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Lotta Rosenqvistin varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtainen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin poliisilaitos

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sara Henrikssonin (RKP) 7.6.2017 (§ 278) varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sara Henriksson pyytää 6.10.2017 eroa poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin poliisilaitos

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 964

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Lotta Rosenqvist varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtainen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566