Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 397

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-012162

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite juoksuportaiden rakentamisesta Vuosaaren täyttömäelle

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566