Helsingfors stad

Protokoll

17/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 380

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-011116, 2017-011117, 2017-011118

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Blå fullmäktigegruppen om namnbyte på Leninparken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om korrigering av prognostiseringsmodellen för antalet barn
 

        Motion av ledamoten Sandra Hagman m.fl. om justering av invandringsenhetens resurser och läggande av dem på en nivå som möjliggör en lyckad integrering

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566