Helsingfors stad

Protokoll

17/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/2

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 369

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Pilvi Torsti och Juha Hakola till protokolljusterare med ledamöterna Eva Biaudet och Petrus Pennanen som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566