Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 380

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-011116, 2017-011117, 2017-011118

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen.

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Elina Moision ym. aloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta
 

        valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566