Helsingfors stad

Protokoll

17/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 377

Överföring av Helsingfors stads neurologiska verksamheter till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avtalet i bilaga 1 om överföring av Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors neurologiska poliklinik och rehabiliteringsfunktioner inom servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster till Helsingfors universitets centralsjukhus neurologiska klinik i samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fr.o.m. 1.1.2018 i enlighet med principerna om överlåtelse av rörelse.

Behandling

Ledamoten Katriina Juva understödd av ledamoten Reetta Vanhanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av överföringen av neurologiska polikliniken och rehabiliteringsavdelningarna till HNS att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att också i fortsättningen se till att staden inte bara har tillräckligt med resurser för rehabiliteringsverksamhet, utan också en särskild helhet för rehabiliteringsverksamheten och en ansvarig ledning för denna.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Katriina Juvas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av överföringen av neurologiska polikliniken och rehabiliteringsavdelningarna till HNS att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att också i fortsättningen se till att staden inte bara har tillräckligt med resurser för rehabiliteringsverksamhet, utan också en särskild helhet för rehabiliteringsverksamheten och en ansvarig ledning för denna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Sandra Hagman, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Katriina Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 15
Maija Anttila, Ted Apter, Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen

Blanka: 30
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Mia Nygård, Jan D Oker-Blom, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkänte inte ledamoten Katriina Juvas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSlle_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2

HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf

3

HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  31.5.2017.pdf

4

Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017

5

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social och hälsovårdsnämnden föreslår (22.8.2017 § 210) att Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors neurologiska poliklinik och rehabiliteringsfunktioner inom servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster överförs till Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) neurologiska klinik i samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fr.o.m. 1.1.2018, i enlighet med principerna om överlåtelse av rörelse. Den verksamhet som ska överföras omfattar polikliniska undersökningar, vård och rehabilitering och neuropsykologiska tjänster, polikliniskt och på rehabiliteringsavdelning, inom specialiteten neurologi. Två enheter är underställda den verksamhet som leds av överläkaren: neurologiska polikliniken och neurologiska bäddavdelningarna.

Social- och hälsovårdsnämnden förutsatte enhälligt att man i fortsättningen tar hand om resurserna för den neurologiska rehabiliteringen och att kunskaperna och resurserna är tillräckliga i rehabiliteringsverksamheten inom den öppna vård, sjukhusvård och hemvård som blir kvar hos staden. Dessutom ansåg nämnden att det behövs tätt samarbete och konsulteringsmöjligheter mellan de olika aktörerna, i synnerhet när en patient åker hem från sjukhuset. Nämndens förslag ingår i beslutshistorien.

De vanligaste neurologiska sjukdomarna är störningar i hjärnans blodcirkulation, epilepsi, migrän, Parkinsons sjukdom, MS, infektioner i det centrala nervsystemet, hjärnskador, muskelsjukdomar, polyneuropati och demenssjukdomar. Den neurologiska diagnostiken stöder sig på neuroradiologisk avbildning av det centrala nervsystemet samt kliniska neurofysiologiska undersökningar som mäter nervsystemets elektriska verksamhet. Neurokirurgi och neuropatologi är centrala samarbetsområden.

Vid Helsingfors stads neurologiska poliklinik och rehabiliteringsverksamhet utförs poliklinisk diagnostik och där ges krävande neurologisk vård samt rehabilitering på avdelning och i öppen vård. Patienter vårdas på avdelningen huvudsakligen på grund av hjärninfarkt eller hjärnskada. Patienterna på polikliniken representerar alla neurologiska sjukdomar.

Cirka 70 % av patienterna kommer till den neurologiska öppenvårdspolikliniken från rehabiliteringsavdelningen i Dal och ca 30 % från HUCS neurologiska klinik vid Mejlans sjukhus eller neurokirurgiska kliniken vid Tölö sjukhus. Polikliniken för öppen neurologisk rehabilitering vid kompetenscentret för rehabilitering samarbetar med HUCS neurologiska poliklinik för hjärnskador och öppenrehabiliteringspoliklinik.

Helsingfors stads neurologiska verksamheter producerar årligen ca 450 rehabiliteringsperioder på avdelning och ca 11 000 besök eller vårdsamtal. De sköter ca 3 700 enskilda patienter. Verksamhetens totalkostnader 2016 uppgick till 8 737 299 euro och uppskattningen för 2017 är 9 166 176 euro.

Förhandsutredningen och slutrapporten för verksamhetsöverlåtelsen utgör bilagorna 2 och 3.

Sammanslagningen av Helsingfors stads och HUCS neurologiska verksamheter förstärker båda enheterna. Sammanslagningen ger synergieffekter särskilt för den öppna rehabiliteringen och i den polikliniska behandlingen av hjärnskador. Integrationen gör det möjligt att märkbart utöka den neurologiska rehabiliteringen och att fortare tillämpa resultaten från det vetenskapliga arbetet på rehabiliteringspatienterna.

Finlands Akademi och Duodecim rekommenderar att den neurologiska rehabiliteringen koncentreras till stora specialistenheter inom sjukvården för att garantera tillräckligt multiprofessionellt kunnande och tillräckliga resurser. Även specialsjukvårdens arbetsfördelning som är under beredning och centraliseringen talar för en lösning i enlighet med beslutsförslaget.

En överlåtelse av rörelse innebär en administrativ omstrukturering och syftet med överlåtelsen är att skapa horisontellt samarbete. Som en följd av överlåtelsen producerar HNS servicen åt staden med stöd av 3 § 4 mom. i HNS grundavtal. Samarbetet styrs enbart med hänsyn till det allmänna bästa och samarbetsparternas syfte är inte att sträva efter vinst.

Överföring av personal och verksamhet

Personalen övergår till HNS tjänst såsom gamla arbetstagare enligt principerna om överlåtelse av rörelse och vid övergången tillämpas 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen och bestämmelserna i 25 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. 94 personer ska överföras. Bilaga 4 gäller personalens ställning.

Boendet för dem som hyr bostad i tjänsteförhållande ska tryggas för dem som bor i stadens hyreslägenheter med tidsbestämt hyresavtal fram tills avtalet upphör. För dem som har hyresavtal tills vidare ska man antingen ingå nya femårsavtal eller hyresavtal tills vidare. Bostadens hyra fastställs på nytt.

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid samarbetsmöten och i sektorns personalkommitté. Bilagan om personalens ställning har utarbetats i samarbete med  huvudavtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 11.9.2017 och konstaterade att Helsingfors stad har berett överföringen av de neurologiska verksamheterna i enlighet med samarbetsförfarandet. Personalkommitténs utlåtande utgör bilaga 5.

Värdet på de anläggnings- och omsättningstillgångar som ska överlåtas uppgår till 19 157,26 euro (oavskriven anskaffningsutgift). Nyckeltalen för ekonomin och verksamheten finns i bilaga 1.

Helsingfors stad hyr ut lokalerna där de funktioner som ska överföras nu använder åt HNS.

I budgeten 2018 beaktas anslagsändringarna vid budgetmomenten för social- och hälsovårdstjänsterna och samkommunen HNS.

Enligt 7 kap. 1 § 13 punkten i stadens förvaltningsstadga ska stadsfullmäktige besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut att uppmana sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att göra behövliga tekniska och smärre ändringar i avtalet samt uppmana social- och hälsovårdssektorn att sköta de resurs- och samarbetsarrangemang som social- och hälsovårdsnämnden förutsätter.

Stadskansliets personalavdelning, ekonomi- och planeringsavdelning och rättstjänst har tillsammans berett ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSlle_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2

HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf

3

HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  31.5.2017.pdf

4

Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017

5

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.10.2017 § 890

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

25.09.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.08.2017 § 210

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.

Käsittely

22.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen va. johtaja Anna-Liisa Lyytinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Nordström: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotuksen loppuun: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.”

Kannattaja: Jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna-Liisa Lyytinen, Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566