Helsingfors stad

Protokoll

14/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Projektplan för Storkärrs daghem (LKP Suursuo - DH Stigen)

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen för Storkärrs daghem, daterad 25.4.2017, enligt vilken projektet omfattar maximalt 3 326 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 11,2 miljoner euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån 11/2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjligheterna utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exempelvis genom tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhusområden. Vid planeringen utnyttjas kunskaperna i tjänstedesign och de anställdas och brukarnas respons och erfarenheter när det gäller funktionsdugligheten i stadens stora daghemsenheter och förslag till förbättringar. (Mari Holopainen)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funktionella också med avseende på daghem med kvälls- och skiftvård. (Terhi Peltokorpi)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes följande två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:

1

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjligheterna utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exempelvis genom tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhusområden. Vid planeringen utnyttjas kunskaperna i tjänstedesign och de anställdas och brukarnas respons och erfarenheter när det gäller funktionsdugligheten i stadens stora daghemsenheter och förslag till förbättringar.

 

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:

2

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funktionella också med avseende på daghem med kvälls- och skiftvård.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjligheterna utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exempelvis genom tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhusområden. Vid planeringen utnyttjas kunskaperna i tjänstedesign och de anställdas och brukarnas respons och erfarenheter när det gäller funktionsdugligheten i stadens stora daghemsenheter och förslag till förbättringar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Maria Landén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funktionella också med avseende på daghem med kvälls- och skiftvård.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 12
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Maria Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Före detta fastighetskontorets lokalcentral har utarbetat en projektplan och låtit göra referensplaner för ett barndaghem vid Storkärrskanten i Åggelby.

Nybyggnaden i tre våningar med betongstomme kommer att förvaltas av finska och svenska dagvården i fostrans- och utbildningssektorn. Byggnaden planeras för ett daghem med ungefär 335 platser utifrån lokalytan. Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan f.d. fastighetskontorets lokalcentral, f.d. barnomsorgsverket och f.d. utbildningsverket. Vid planeringen av projektet har företrädare för stadsplaneringskontoret, byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och räddningsverket hörts som sakkunniga.

Till följd av servicebehovet har det redan i flera år sökts lämpliga lokaler och tomter för småbarnspedagogiken inom norra stordistriktet i samråd med f.d. fastighetskontorets lokalcentral och f.d. stadsplaneringskontoret. Enligt planerna ska den nya daghemsbyggnaden ersätta daghemmen Suursuo och Stigen i området. Daghemmet Suursuo verkar nu i två olika byggnader och daghemmet Stigen är för närvarande ett s.k. paviljongdaghem.

Projektplanen finns som bilaga 1.

Föredragandens motiveringar

Granskning av området

Lämpliga lokaler och tomter för småbarnspedagogiken inom norra stordistriktet har sökts i samråd med f.d. fastighetskontorets lokalcentral och f.d. stadsplaneringskontoret. Antalet barn i åldern 1–6 år kommer att öka i norra stordistriktet under de följande tio åren. Befolkningstillväxt har förutspåtts i synnerhet för Månsas distrikt, där antalet 1–6-åringar enligt befolkningsprognosen ökar med ungefär 350, dvs. med 15 %, under åren 2017–2027. Antalet barn ökar i stegrande takt mot slutet av prognosperioden.

Enligt projektplanen ska det nya daghemmet med 335 platser utifrån lokalytan ersätta de i området verksamma daghemmen Suursuo med 137 platser och Stigen med 42 platser, vilka blir inrymda i en och samma byggnad. Det nya daghemmet får ungefär 156 nya platser utifrån lokalytan. Det befintliga daghemmet Suursuo verkar i två separata byggnader, av vilka den ena finns på den tomt som ska bebyggas. Den andra delen av daghemmet Suursuo, Alatalo, verkar i lokaler vid Skogsbäcksvägen 12 uthyrda av Helsingfors stads bostäder Ab. Det befintliga daghemmet Stigen verkar i en tillfällig daghemsbyggnad vid Aspdungevägen 5/Månsasbacken 5.

Det nya daghemmet planeras utifrån de lokala behoven hos linjen för svensk dagvård och utbildning i fostrans- och utbildningssektorn. De planerade platserna utifrån lokalytan i daghemmet fördelar sig efter den slutliga lokallösningen och hyresbetalningsytan så att de svenskspråkiga får ungefär 20 % och de finskspråkiga ungefär 80 % av platserna.

Funktionella motiveringar

Fostrans- och utbildningssektorn har som mål att säkerställa tillräckliga småbarnspedagogiska tjänster i rätt tid för barnfamiljerna i området i form av närservice som lätt kan nås med kollektiva trafikmedel. I enlighet med strategin kommer också en effektiv, mångsidig och flexibel användning att beaktas vid genomförandet.

Att daghemmet Suursuo förläggs till norra småbarnspedagogiska området stärker väsentligt områdets bestående servicenät.

Det har ansökts om förlängning av tiden för bygglovet för daghemmet Stigens tillfälliga paviljongbyggnad, så att daghemmets verksamhet kan säkerställas tills den nya ersättande lokalen har blivit färdig. För det svenska daghemmet behövs det dock en bestående lokallösning, som enligt planerna ska genomföras i anslutning till daghemmet Suursuo.

Den nya daghemsbyggnaden blir en så stor enhet som möjligt, eftersom antalet barn ökar allt kraftigare mot slutet av 2020-talet. Tomten i Storkärr erbjuder goda utgångspunkter för byggande av en stor enhet.

Ekonomiska motiveringar

Projektets omfattning ökades med stöd av planläggaren under planeringsprocessen till att bli så stor som möjligt, 335 platser utifrån lokalytan. Den större projektomfattningen säkerställer goda ekonomiska verksamhetsförutsättningar, en förmånligare planeringslösning och bättre pedagogiska resurser. Ett mål är dessutom att i fortsättningen avstå från vissa daghemslokaler i området som inte är kostnadseffektiva.

Projektplanen för daghemmet Suursuo

Byggnaden får tre våningar och hör till brandklass P1. Byggnaden består av en brandsektion i en våning och en i två våningar och av en brandsektion för den tekniska lokalen på vinden.

Den funktionella kvalitetsnivån i planerna baserar sig på bestämmelserna i RT-kartoteket och Byggbestämmelsesamlingen och på planeringsanvisningarna och målen för kvalitetsnivån från fastighetskontorets lokalcentral, barnomsorgsverket och myndigheterna. Planerna motsvarar den funktionella kvalitetsnivån enligt handboken för konceptdaghem utvecklad av Helsingfors stad. Köket blir ett uppvärmningskök. Apparaterna, inredningen och utrustningen i köket följer Helsingfors stads planeringsanvisningar.

Byggnadsmassan är en enkel byggnadskropp med rätvinklig botten och den har lokaler som motsvarar det nya funktionella daghemstänkandet. Byggnadsmassan utformas och materialen väljs så att det blir lättare att nå energieffektivitets- och kostnadsmålen för objektet.

Lokalerna har differentierats i generella och tydliga verksamhetslokaler som stöder verksamhet i smågrupper. Verksamhetslokalerna finns utmed byggnadens långsidor. Mellan dessa, i byggnadens mittstomme, finns en till karaktären öppen och varierande rumsserie som får ljus uppifrån och som omfattar matlokaler, biutrymmen och lokaler för smågrupper. Den djupa stommen gör att avstånden inne i huset kan bli korta och stöder möjligheterna att omforma lokalerna.

Byggnaden grundläggs på marken och berget. Under bottenbjälklaget finns ett utrymme för ventilation. Byggnadsstommen består av betong som gjuts på platsen och av betongelement. Vid planeringen och byggandet ägnas särskild uppmärksamhet åt fukthanteringen, materialvalen och tätheten i byggnadsskalet, för att byggnaden ska bli sund, trygg och långvarig.

Fasaderna får en slätputsad tegelbeklädnad. Fönstren skyddas mot sol genom att beklädnaden indelas så att den delvis täcker fönstren. Socklarna och stödmurarna utgörs av betong som gjutits på platsen mot en vertikal brädform. Yttertaket består av ljust glaserat tegel. De stora höjdskillnaderna i omgivningen ställer också krav på utseendet hos byggnadens takyta, som syns som en "femte fasad" över långa, öppna landskapsrum. Skärmtaken över ingångarna och på gårdsplanen får gröna tak. Taklisterna och stuprännorna består av tunn målad stålplåt. En princip vid materialvalet har varit att materialen ska kännas rätta.

Tillgänglighetsgranskning

Vid projektplaneringen har Helsingfors stads tillgänglighetsplan följts i den mån förhållandena medger och byggnaden har planerats bli tillgänglig. Huvudentrén till byggnaden, ingången på gårdssidan i första våningen och personalentrén är tillgängliga och kan nås utan hinder.

Tomtens läge mot det inre av kvarteret och det fördelaktiga väderstrecket gör det möjligt att dimensionera gårdarna enligt konceptplaneringsanvisningarna och att utnyttja dem väl. De tillgängliga toaletterna är tvåsidiga och förläggs till alla våningar. Tillgängligheten beaktas i skyltningen och belysningen. Byggnaden får en hiss.

Principer för gårds- och miljöplaneringen

En utmaning vid planeringen av gårdsområdena har varit de 7 m stora höjdskillnaderna på tomten. Dessa utnyttjas också i syfte att skapa en intressant gårdsmiljö. Gården breder ut sig kring ett stråk runt kullen i mitten, och lekredskapen har fördelats på många aktivitetsplatser. Vid den fortsatta planeringen av gårdsområdena beaktas stadens dagvattenstrategi. Det finns en plan för etappvis anläggning av gården. Planen gör det möjligt för daghemmet att verka i de gamla lokalerna under byggarbetsfasen.

Den lundartade skogsnaturen på tomten kan anses vara en rikedom, och den kommer att bevaras så väl som möjligt. Befintliga träd bevaras och nya planteras. Gården är inhägnad och en särskild samlingsgård har avskilts i närheten av den plats där barnen lämnas och hämtas. Det finns inte separata gårdsområden för mindre och större barn, inte heller för de olika språkgrupperna. Gården får grönska tack vare avgränsade planteringsområden.

Projektets omfattning

Uppgifter om omfattningen:

Tomten omfattar 8 760 m².

Byggrätten uppgår till 6 570 m² vy.

Våningsytan är 2 806 m², inklusive den del av ytterväggen som överskrider 250 mm, och därtill kommer kalla utomhusutrymmen på sammanlagt 222 m² vy, vilka omfattar inglasade uterum, ett skärmtak för vagnar och ett förråd för utomhusutrustning med regnskydd.

Bruttoytan är 3 326 m², vartill kommer de kalla utomhusutrymmena på sammanlagt 222 m² bruttoyta med de inglasade uterummen, skärmtaket för vagnar och förrådet för utomhusutrustning med regnskydd.

Lägenhetsytan (inkl. tekniska lokaler) uppgår till sammanlagt 3 023 m² (varav de tekniska lokalerna omfattar 280 m² ly).

Hyresbetalningsytan är 2 684 m² ly.

Den yta som antalet platser baserar sig på är 2 587 m² ly.

Volymen är 12 800 m³.

Projektkostnader

Enligt kostnadsprognosen utgör maximipriset för projektet 11,2 mn euro exkl. moms i prisnivån 11/2016.

Kostnaderna omfattar inte kostnaderna för rivning av de nuvarande byggnaderna på tomterna och inte heller de kostnader som hänför sig till temporära lokaler. Fastighetskontorets lokalcentral kommer att föreslå särskild finansiering för dessa kostnader för att få tomten i byggbart skick.

Kostnaderna för temporära lokaler omfattar kostnaderna för flyttning av teknisk utrustning i det befintliga daghemmet. Flyttningen måste ske innan det befintliga bibliotekshuset rivs. Dessutom måste gården anläggas i flera olika faser, för att det nuvarande daghemmet ska ha en tillräckligt stor gård medan nybygget pågår.

Inverkan på hyran

Den nuvarande månadshyran för daghemmet Suursuo uppgår till 9,05 euro/m² ly och årshyran till 124 309 euro. Den nuvarande månadshyran för daghemmet Stigen uppgår till 24,93 euro/m² ly och årshyran till 111 360 euro.

Enligt kostnaderna för nybyggnaden (11,2 mn euro) och för anläggningen av gården i faser (0,29 mn euro) blir den beräknade brukarhyran 24,50 euro/m² ly i månaden, varav kapitalhyrans andel är 20,00 euro/m² ly i månaden och underhållshyrans andel 4,50 euro/m² ly i månaden (inkl. förvaltningskostnader på 0,50 euro/m² ly i månaden för fastighetskontorets lokalcentral). Hyran för nybyggnaden betalas enligt en lägenhetsyta på 2 684 m².

Hyreskostnaderna för daghemmet uppgår till ca 66 000 euro i månaden och ca 792 000 euro om året.

Hyreskostnaderna per plats utifrån lokalytan uppgår till ca 200 euro i månaden (335 platser utifrån lokalytan).

Enligt fastighetskontorets lokalcentral beräknas hyran enligt en avkastning på 3 % och en avskrivningstid på 30 år. Kapitalhyran preciseras enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig.       

Barnomsorgsnämndens och utbildningsnämndens ställningstaganden

Barnomsorgsnämnden beslutade 16.5.2017 (57 §) godkänna behovsutredningen för daghemmen Suursuo och Stigen och gav för sin del ett tillstyrkande utlåtande om projektplanen.

Utbildningsnämnden beslutade likaså 25.4.2017 (52 §) godkänna behovsutredningen för daghemmen Suursuo och Stigen, daterad 30.3.2017, och för sin del ge ett tillstyrkande utlåtande om dess projektplan.

Effekter på driftsekonomin

De beräknade driftskostnaderna för fostrans- och utbildningssektorn exkl. hyresutgifter är 2 830 828 euro om året, varav personalutgifternas andel är 1 653 299 euro.

Kostnaderna för att inleda verksamheten uppgår till ca 130 000 euro för den finska verksamheten och ca 40 000 euro för den svenska verksamheten.

För de gemensamma driftskostnaderna, såsom mat- och städtjänster (200 400 euro), används den tidigare angivna procentfördelningen.

Projektfinansiering

Projektet ingår i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2017–2026 i 2017 års budget. Enligt programmet förverkligas projektet på 10,5 mn euro åren 2018–2019. Finansieringsbehovet för projektet uppgår till 11,2 mn euro, vilket beaktas då byggnadsprogrammet justeras.

Projektets genomförande och tidtabell

För genomförandet av projektet svarar byggherreenheten i stadsmiljösektorn. Nybyggnaden kommer att ägas av stadsmiljösektorns enhet för förvaltning av den byggda egendomen. För underhållet av fastigheten svarar underhållsenheten.

Tidsplan för planeringen och genomförandet:

- projektplanering 6/2016–4/2017

- genomförandeplanering 4/2017–4/2017

- byggförberedelser 1/2018–3/2018

- byggande 4/2018–4/2019

Till slut

Förslaget stämmer överens med f.d. fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.08.2017 § 737

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 57

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Suursuo-Stigenin tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 25.4.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 204

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Kiinteistökartta 115/680 496, Suursuonlaita 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016.

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan tämän hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566