Helsingfors stad

Protokoll

14/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Detaljplaneändring för Batteribackens område i Sockenbacka (nr 12434)

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten 10 i kvarteret 46039 och parkområde, område för närrekreation och gatuområde i 46 stadsdelen (Sockenbacka) enligt ritning nr 12434, daterad 29.11.2016 och ändrad 25.4.2017, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12434 kartta, päivätty 29.11.2016, muutettu 25.4.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12434 selostus, päivätty 29.11.2016

3

Vuorovaikutusraportti 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 14.3.2016) muistiot

4

Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för Batteribackens område i Sockenbacka. Detaljplanen gör det möjligt att bygga Jokerbanan i Sockenbackavägens gatuområrde, i en tunnel under Batteribacken och i området för närrekreation väster om Batteribacken. Detaljplaneändringen omfattar även trafikarrangemang som spårvägslinjen förutsätter i gatuområden, ett parkeringsområde, en ny underfart för gång- och cykeltrafik under Sockenbackavägen med både rekreationsrutt och Rutiåns bäckfåra. Med anledning av spårvägslinjen har det också varit nödvändigt att ändra formen på industritomten 46039/10.

Jokerbanan är en snabbspårvägsförbindelse från Östra centrum i Helsingfors via Åggelby och Sockenbacka till Kägeludden i Esbo. Jokerbanan ersätter stombusslinjen 550 som inte har tillräcklig kapacitet för att svara mot den ökade efterfrågan. Syftet med Jokerbanan är att främja hållbara trafikformer, öka passagerarkapaciteten och servicenivån i den tvärgående kollektivtrafiken och främja kompletteringsbyggande.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen, generalplanen med rättsverkningar och den nya generalplanen (stadsfullmäktige 26.10.2016). Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1946–2006. Enligt detaljplanerna utgör största delen av området ett park- och gatuområde. I parkområdet på Batteribacken finns ett fornminnesobjekt som består av flera olika befästningar från första världskriget och en kanonväg som i nuläget fungerar som rekreationsrutt. Det finns dessutom bl.a. värdefulla objekt med ängsväxtlighet på Batteribacken. Detaljplaneområdet omfattar även en industritomt och gatuområden. I närmiljön finns Smedjebacka bostadsområde som uppfördes främst på 1950-talet, Tali koloniträdgård, kvarter för bostäder och verksamhetslokaler från 2000-talet,  Spiselvägens och Ärilsvägens industriområden och Smedjebackaplanen.

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden exklusive mervärdesskatt:

        I detaljplaneändringen görs det möjligt att förlänga avsnittet för en betongtunnel i Jokerbanans östra ände med 25 meter till skillnad från den föreslagna betongtunneln i projektplanen för Jokerbanan. Med förlängningen av betongdäcket förbereder man sig på kompletteringsbyggande i framtiden. Kostnadsprognosen för betongdäcket uppgår till cirka 820 000 euro. Kostnaderna för förlängningen av betongdäcket ingår inte i kostnaderna för Jokerbanan kalkylerade på basis av projektplanen.

        Detaljplaneändringen gör det möjligt att anlägga en ny rutt genom en underfart vid Rutiåns bäckfåra. Enligt Helsingfors stads byggnadskontors utredning är den lägsta kostnadsprognosen för underfarten cirka 2,5 mn euro. I projektplanen för Jokerbanan har 897 000 euro reserverats för en ny underfart för gång- och cykeltrafik på nuvarande plats och i nuvarande storlek.

Planeringsfaser och växelverkan

Markområdet är i Helsingfors stads ägo. Planlösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Området för detaljplaneändringen har efter framläggandet av detaljplaneutkastet minskats så att det bara omfattar området för Jokerbanans linjedragning och de nödvändiga trafikarrangemangen kring denna. Största delen av ställningstagandena och åsikterna gällde saker utanför detaljplaneområdet och dessa beaktas i samband med planläggningen av det övriga området. Genmälena har presenterats i rapporten om växelverkan till de delar som de gäller det aktuella detaljplaneområdet. Avsikten är att fortsätta detaljplanearbetet under år 2017. I fråga om förslaget till detaljplan för det övriga området kommer det att begäras utlåtanden hos myndighetssamarbetspartner.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.12.2016–30.1.2017. Nio anmärkningar gjordes mot förslaget.

Anmärkningar

Anmärkningarna gällde linjedragningen för Jokerbanan och de skadliga effekterna från byggandet av banan på de kringliggande värdefulla grön- och skyddsområdena, fiskbeståndet i Smedjebackabäcken och förhållandena i studiolokalerna i det bredvidliggande industriområdet. Dessutom fästes avseende på att friluftslederna ska bevaras som enhetliga och lättframkomliga, att spårvägens närmiljö ska landskapsplaneras genom att plantera nya träd, att Vermo hållplats tas i bruk och att det finns bristfälliga detaljplanebeteckningar på detaljplanekartan. Tilläggsutredningar begärdes om trafikarrangemangen vid Sockenbackavägens hållplats och det eventuellt utvidgade området för flygekorrar efter 2016. Det önskades att gränserna för Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2025 vid Batteribacken ska fogas till detaljplanebeskrivningen. Det föreslogs att användningsändamålet för industritomten i detaljplaneområdet ska ändras.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), museiverket, säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helen Elnät Ab, Helen Ab, affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST), Trafikverket, stadsmuseet, miljönämnden, fastighetskontoret, räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket och nämnden för allmänna arbeten har gett utlåtanden om detaljplaneförslaget.

I NTM-centralens utlåtande föreslogs det att detaljplanebestämmelsen ska preciseras i fråga om bullerbekämpning i bostadshusen. Detaljplaneförslaget ändrades inte i fråga om buller eftersom det inte finns bostadshus i detaljplaneområdet. Vibrationsbestämmelsen i detaljplanen ändrades så att vibrationen eller stomljudet från spårvägstrafiken inte får överskrida de målsatta maximivärdena inne i bostadshusen i spårvägens influensområde.

HRM:s utlåtande gällde överenskommelsen om kostnadsfördelningen för organiseringen av vattenförsörjningen i området och utgångspunkterna för planeringen av denna med den ansvariga organisationen och beaktandet av huvudvattenledningen vid Sockenbackavägen vid den planerade underfarten.

Tukes såg inga hinder mot detaljplaneändringen eftersom Jokerbanans avsnitt ovan jord löper på cirka 200 meters avstånd som närmast från begynnelsepunkten för riskscenarier som utretts (övertryck vid flytgasexplosion, värmestrålning vid brand, kemikalieläcka).

Helen Elnät Ab:s utlåtande gällde behovet att flytta och skydda en medelspänningskabel i området.

Helen Ab meddelade att förslaget till detaljplan medför ändringar i en befintlig fjärrvärmeledning i korsningsområdet för Smedjebackavägen och Sockenbackavägen.

HST:s utlåtande gällde en särskild bullerutredning som ska utarbetas för spårvägen och i vilken specialobjekten ska beaktas. Bullerutredningen utarbetas i den följande planeringsfasen för Jokerbanan.

Stadsmuseet föreslog i sitt utlåtande preciseringar i skyddsbestämmelserna.

Miljönämnden ansåg det som viktigt att vidare utreda möjligheterna att minska olägenheterna från Jokerbanan för det naturskyddsområde som ska inrättas.

Utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten gällde kostnaderna för byggandet i de allmänna områdena.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), trafikverket och räddningsverket hade ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring. Fastighetskontoret ansåg det som positivt att detaljplaneområdet minskas så att detaljplanen bara gäller för Jokerbanans linjedragning eftersom lösningen minskar riskerna med tidsplanen för projektet Jokerbanan.

Museiverket, idrottsverket och byggnadstillsynsverket meddelade att de inte har någonting att yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i anmärkningarna och utlåtandena har beaktats i ändamålsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar som framgår i detalj av detaljplanebeskrivningens nästsista kapitel (bilaga 2).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens justerade framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12434 kartta, päivätty 29.11.2016, muutettu 25.4.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12434 selostus, päivätty 29.11.2016

3

Vuorovaikutusraportti 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 14.3.2016) muistiot

4

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

 

För kännedom

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pelastuslautakunta

Liikenneliikelaitos (HKL)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 675

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46039 tontin 10, puisto- ja lähivirkistysalueen sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 29.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun piirustuksen numero 12434 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 198

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0563_2, karttaruutu 678491-92

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        29.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46039 tonttia 10, puisto- ja lähivirkistysaluetta sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Marja Piimies

Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 8.3.2017

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

HKL on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.4.2015. Liikennelaitoksella ei ole lisättävää aiempaan lausuntoon. Kaavamuutoksen vuorovaikutusraportissa on esitetty raitiotiestä laadittavaksi erillinen meluselvitys, jossa huomioidaan erityiskohteet. Meluselvitys laaditaan Raide-Jokerin suunnittelun seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 07.02.2017 § 19

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavaehdotuksesta nro 12434:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen nro 12434. Asemakaavaehdotuksessa on riittävällä tavalla otettu huomioon pelastustoiminnan edellytykset määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 49

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Patterimäen aluetta Pitäjänmäessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Raide-Jokerin toteutuksen Pitäjänmäentien katualueella, Patterimäen alittavassa tunnelissa sekä Patterimäen länsipuolisella lähivirkistysalueella. Kaavamuutos sisältää myös raidelinjan edellyttämiä katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset muodostuvat Raide-Jokeri-hankkeen kustannuksista sekä muista rakentamistöistä, joiden kustannuksia ei ole sisällytetty Raide-Jokeri-hankkeeseen. Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset Raide-Jokerin kustannusten lisäksi kaupungille ovat arviolta noin 2,4 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää noin 800 000 euron kustannuksen Raide-Jokerin betonitunnelin itäpään pidentämisestä, jolla varaudutaan tulevaan täydennysrakentamiseen sekä noin 1,6 miljoonaa euroa kevyen liikenteen ja Mätäjoen uoman Pitäjänmäentien alituksen parantamisjärjestelyistä.

Esittelijä

vs. kaupunginarkkitehti

Jussi Luomanen

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.1.2017

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Pitäjänmäen (46.KO) Patterimäen, Raide-Jokerin asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaavamuutosaluetta on supistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolovaiheen jälkeen koskemaan vain Raide-Jokerin linjausta ja siihen liittyvine välttämättömine liikennejärjestelyineen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Raide-Jokerin toteutuksen Pitäjänmäentien katualueella, Patterimäen alittavassa tunnelissa sekä Patterimäen länsipuolisella lähivirkistysalueella. Kaavamuutos sisältää myös raidelinjan edellyttämiä katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman. Raidelinjauksen vuoksi on myös ollut tarpeen muuttaa teollisuustontin 46038/10 muotoa.

Kaupunginmuseon lausunto koskee asemakaavan muutosalueen keskiosassa Patterimäen korkealla kalliolla sijaitsevaa muinaismuistolain perusteella suojeltua ensimmäisen maailmasodan aikana rakennettua Viaporin maarintaman tukikohta XXXV:n asemaa 11. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatie-Ravitien välillä Patterimäen linnoitteiden alitse tunnelina. Asemakaavamuutosalue käsittää vain kapean kaistaleen Patterimäen linnoitteista. Ne sisältyvät asemakaavan muutoksessa VL/s-1 – alueeseen, jolle on seuraava määräys; Lähivirkistysalue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistoriaan liittyvät rakenteet tulee säilyttää. Alueella tehtävistä toimenpiteistä on neuvoteltava kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon kanssa.

Mäellä sijaitsee runsaasti erilaisia hyvin hoidettuja linnoitteita, joista osa on täytetty. Kukkulalla sijaitsee myös toisen maailmansodan aikainen ilmatorjuntapatteri (Paja), jonka tykkiasemia ja muita suojia on tehty vanhojen linnoituslaitteiden viereen ja toisinaan myös päälle. Asemasta johtaa itään Pitäjänmäentielle nykyisin ulkoilutienä oleva ensimmäisen maailmansodan aikainen tykkitie. RKY 2009 – listauksessa Patterimäki kuuluu osana arvokkaisiin Pääkaupunginseudun I maailmansodan linnoitteisiin. Sen rajat ovat lännessä laajemmat kuin VL/s – alueen rajat. Toisen maailmansodan linnoitteita käsitellään kiinteiden muinaismuistojen tavoin, mutta niitä ei vielä suojella kaavoissa sm - merkinnällä.

Kaikki ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ovat muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja siten lain suojaamina ne pitää merkitä asemakaavaan sm – merkinnällä ja tarkemmilla kaavamäärityksillä.

Raide-Jokeri kulkee linnoitteiden kohdalla tunnelissa. Kalliotunnelin pituus on 296 metriä ja kahden betonitunnelin yhteispituus 76 m. Tunnelin läntinen suuaukko on melko lähellä yläpuolella sijaitsevia linnoitteita, jotka tulee ottaa louhintatöissä huomioon. Itäinen suuaukko sijaitsee linnoitusalueen ulkopuolella. Tunneliin ei tehdä pystykuiluina toteutettavia ilma-, savunpoisto- ja/tai poistumisteitä, jotka vaikuttaisivat linnoitteisiin.

Linnoitusalueen lähistöllä tehtävät työt, tekniset rakennelmat ja laitteet tulee tehdä arvokkaan linnoitusalueen ja puistoympäristön edellyttämällä tavalla. Tunneliosan molemmissa päissä on kattavat betonikannet, jotka sijaitsevat lähivirkistysalueilla. Kaavan mukaan betonikannet tulee rakentaa siten, että niille tulee voidaan sijoittaa ulkoilutiet. Kansirakenteen kantavuutta ja korkeutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon lähivirkistysalueen istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino. Samoin suuaukon ja betonikannen maisemoinnissa alue tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa linnoitusalueen ja puistoalueen kokonaisuutta ja arvoa vastaavaan tilaan.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaavan muutokseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.3.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 24.01.2017 § 28

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri kulkee Patterimäen länsipuolella osittain luonnonsuojeluohjelman alueella. Ympäristölautakunnan mielestä olisi tärkeää vielä selvittää mahdollisuuksia, joilla perustettavalle luonnonsuojelualueelle tulisi Raide-Jokerista mahdollisimman vähän haittoja.

Käsittely

24.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Muutetaan lausunto (2. kpl) muotoon:
Raide-Jokeri kulkee Patterimäen länsipuolella osittain luonnonsuojeluohjelman alueella. Ympäristölautakunnan mielestä olisi tärkeää vielä selvittää mahdollisuuksia, joilla perustettavalle luonnonsuojelualueelle tulisi Raide-Jokerista mahdollisimman vähän haittoja.

Kannattaja: Timo Pyhälahti

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

10.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 17.1.2017

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

Kiinteistövirasto suhtautuu myönteisesti esitettyyn asemakaava-alueen supistamiseen koskemaan vain Raide-Jokerin linjausta käsittävää aluetta, sillä kyseinen ratkaisu vähentää kaavahankkeeseen ja sitä kautta Raide-Jokerin toteutukseen liittyvää aikatauluriskiä.

Lisätiedot

Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

Kiinteistöviraston geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

Lisätiedot

Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 29.3.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 29.3.2016 mennessä (Pitäjänmäen (46.ko) asemakaavan muutos, Patterimäen alue).

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin pikaraitiotien ja siihen liittyvän asuntojen täydennysrakentamisen toteuttaminen. Lisäksi asemakaavalla mahdollistetaan nykyisin Atomitiellä sijaitsevan Staran varikon toimintojen sijoittaminen kallioluolastoon Patterimäen alle.

Muinaismuistolailla suojeltu ensimmäisen maailmansodan ilmatorjuntapatteri arvokkaine luontokohteineen suojellaan asemakaavassa. Kaavaluonnoksessa suojelualueen raja on linjattu suurimmalta osaltaan patterimäkeä kiertävän puistokäytävän sisäreunaan.

Nykyinen leikkipaikka Pajamäentien varresta siirretään uuteen paikkaan rakennettavan uuden kadun, Pajamäenkujan, päähän nykyiselle metsäalueelle.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu kevyenliikenteen alikulku nykyisen Mätäjoen siltarummun kohdalle. Tämä mahdollistaa Mätäjoen uoman ja kevyen liikenteen alikulun yhdistämisen samaan silta-aukkoon. Siltarumpu on käyttöikänsä päässä ja sen uusiminen on perusteltua ennen Raide-Jokerin rakentamista, koska sen uusiminen Raide-Jokerin rakentamisen jälkeen lisää huomattavasti kustannuksia.

Tasoero on perusteltua ratkaista tukimuurilla, jotta Raide-Jokerin myötä tarvittava Pitäjänmäentien levennys ei aiheuttaisi katuluiskien laajentumista arvokkaaseen Strömbergin puistoon. Rakennusvirasto esittää tarvittavan tukimuurin merkitsemistä asemakaavaan.

Edellä esitetyn lisäksi rakennusvirastolla ei ole muuta huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, viitesuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon antajat.

Rakennusvirasto 5.5.2015

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Rakentamispalvelu (Stara) 22.3.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Viite: Lausuntopyyntönne numero HEL 2015-003281 T 10 03 03 LA 23

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Staran kannanottoa täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta koskien Pitäjänmäen (46.ko) Patterimäen aluetta.

Suunnittelualueeseen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien ja Arinatien eteläpuolella olevat työpaikkakorttelit. Patterimäen alueelle suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatien-Ravitien välillä osittain tunnelina alueen arvokkaanlinnoitusalueen alitse.

Kannanottona esitettyyn viitesuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, Stara, ilmoittaa seuraavaa:

Staralla on tällä hetkellä Pitäjänmäen Atomitiellä toimiva työtukikohta, josta hoidetaan Helsingin luoteisosien katu- ja viheralueiden ylläpito ja rakentaminen. Kiinteistö sijaitsee teollisuusalueella ja sen pysyvyys nykyisessä käytössä on ollut vuosien mittaan useaan otteeseen vaakalaudalla. Tämän johdosta laadittiin vuonna 2007 selvitys, jonka pohjalta tarkemmin tutkittavaksi sijainniksi valittiin Patterinmäki ja nykyisten tilojen sijoittaminen maanalaisiin kalliotiloihin, jos Atomitiestä joudutaan luopumaan. Hankkeesta laadittiin tuolloin yleissuunnitelma (HKR: Patterimäen työtukikohta, yleissuunnitelma, Sito Oy, 2008), joka on KSV:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitysliitteenä.

Atomitien tukikohdasta luopuminen ei tällä hetkellä käytössä olevien tietojen pohjalta ole ajankohtaista. Jos uhka kuitenkin tulevaisuudessa aktivoituu, esittää Stara, että Patterimäen alueen kaavaluonnoksessa ja Raide-Jokerin yksityiskohtaisessa linjauksessa huomioidaan maanalaisen kalliotukikohdan sijoittamisedellytysten säilyminen suunniteltuun paikkaan. Tämän lisäksi Patterimäessä tällä hetkellä toimivan hiekka- ja suolasiilon toimintaedellytykset tulee jatkossakin turvata.

Lisätiedot

Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 17.02.2016 § 15

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

Nimistötoimikunta päätti esittää Pitäjänmäen kaupunginosassa Pajamäen osa-alueella sijaitsevalle nk. Patterimäen alueelle seuraavia uusia nimiä:

Pajamäenkuja–Smedjebackagränden
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Pajamäentien mukaan;

Patterimäenpuisto–Batteribacksparken
(lähivirkistysalue)
Perustelu: Liitynnäinen, Patterimäen mukaan;

ja

Patterimäki–Batteribacken
(mahdollinen luonnonsuojelualue)
Perustelu: Muinaismuistolailla suojellun ensimmäisen maailmansodan tukikohdan mukaan, jossa on myös toisen maailmansodan aikainen, vuonna 1940 rakennettu ilmatorjuntapatteri. Nimitys Patterimäki–Batteribacken on ollut tähän asti yleisesti tunnettu ja epävirallisessa käytössä; nimistötoimikunta on esittänyt tätä nimeä jo 12.12.1977. Nimistötoimikunta on esittänyt myös nimeä Pajamäen Patterimäki–Smedjebacka Batteribacke 15.3.1993 Pajamäki-seura ry:n aloitteesta.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 28.4.2015

HEL 2015-003281 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Pitäjänmäen Patterimäen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien ja Arinatien eteläpuolella olevat työpaikkakorttelit, asuinkerrostalotontti Pitäjänmäentien varressa sekä Pajamäen jalkapalloilun virkistyspalvelualue. Lisäksi alueeseen kuuluu lännessä Takkatien jatke sekä Pitäjänmäentien ja Pajamäentien katualueita ja puistoaluetta.

Patterimäen alueelle suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatie-Ravitien välillä osittain tunnelina alueen arvokkaan linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentientien risteys suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista Patterimäen puistoalueen itäosaan uuden risteyksen kohdalla. Lisäksi on tarkoitus tutkia vuonna 2008 suunnitellun, rakennusviraston maanalaisen kalliovarikon ja varikkotontin toteutumisedellytyksiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee myös taata esteetön kulku. Liikennöintiolosuhteet tulee tehdä niin, että valo-ohjaamaton vasemmalle kääntyminen raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantarve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566