Helsingfors stad

Protokoll

14/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-009611, 2017-009612, 2017-009613, 2017-009614

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stärkt ställning för Helsingfors som universitetsstad och speciellt lockande av unga forskare från utlandet

        Motion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om ett pilotprojekt med en ambulerande jourenhet

        Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om boende i två hem som grund för elevantagningen

        Motion av ledamoten Mai Kivelä m.fl. om Vanda Energis torvinvesteringar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566