Helsingfors stad

Protokoll

14/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 299

Anmälan om bildande av en fullmäktigegrupp

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan om att en ny fullmäktigegrupp har bildats och att de i bilagan nämnda fullmäktigeledamöterna har anslutit sig till fullmäktigegruppen.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt anteckna att de i bilaga 1 nämnda fullmäktigeledamöterna har utträtt ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. Fullmäktige ska tillställas en skriftlig anmälan om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess namn och ordförande. Anmälan ska undertecknas av alla ledamöter som ansluter sig till gruppen och den lämnas in till fullmäktiges ordförande.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 14.8.2017 lämnats en anmälan om bildande av en ny fullmäktigegrupp.

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566