Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 299

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

HEL 2017-008357 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen valtuustoryhmän perustamisesta ja liitteessä mainittujen valtuutettujen liittymisestä valtuustoryhmään.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteessä 1 mainittujen valtuutettujen eroamisen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä.  Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty 14.8.2017 ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta.

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566