Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-009611, 2017-009612, 2017-009613, 2017-009614

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite  Helsingin aseman vahvistamisesta yliopistokaupunkina
 

        valtuutettu Reetta Vanhasen ym. aloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista
 

        valtuutettu Kaija Hernbergin ym. aloite kahdessa kodissa asumisen saamisesta oppilaaksioton perusteeksi
 

        valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566