Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Uppdatering av Helsingfors stads grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna stadens grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten i enlighet med bilaga 1, räknat från 1.6.2017.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ta upp ansvarsprinciper för Helsingfors stads kapitalförvaltning och investeringsverksamhet. (Leo Stranius) 

 

Behandling

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ta upp ansvarsprinciper för Helsingfors stads kapitalförvaltning och investeringsverksamhet.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ta upp ansvarsprinciper för Helsingfors stads kapitalförvaltning och investeringsverksamhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 31
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 2015 års kommunallag ska kommunen ha en förvaltningsstadga, som ersätter de nuvarande instruktionerna. Till dessa hör bl.a. arbetsordningen för stadsfullmäktige, instruktionen för stadsstyrelsen, instruktionerna för förvaltningarna (nämnderna och direktionerna och förvaltningarna och affärsverken under dessa) och ekonomistadgan.

Med stöd av kommunallagen (4 kap. 14 § 6 punkten) fattar stadsfullmäktige beslut om stadens grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten. Grunderna ingick tidigare i stadens ekonomistadga.

I bilaga 1 anges de grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten som bestämmelserna i kommunallagen kräver och som är avsedda att ersätta bestämmelserna i den snart upphävda ekonomistadgan om helheten i fråga och att samtidigt beskriva befogenheterna enligt lagstiftningen och den nya förvaltningsstadgan i de olika helheterna när det gäller stadens grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten.

Om stadsfullmäktige godkänner de föreslagna nya grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliet att bereda ett förslag till uppdatering av de allmänna principerna för balanshanteringen, fastställda av stadsstyrelsen 19.11.2011.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 498

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet liitteessä 1 esitetyn mukaisesti 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566