Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/8

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet)

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna uppföljningsrapporten 2017 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden. (Arja Karhuvaara)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds. (Yrjö Hakanen)

 

 

3

Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre. (Seija Muurinen)

 

 

4

Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

5

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter. (Nina Huru)

 

 

6

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras. (Nina Huru)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes sju förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Silvia Modig föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds.

 

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre.

 

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Eija Loukoila föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten utreds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer enligt BM-programmet och med beaktande särskilt av den eftersläpande andelen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrategiskt insatsområde under den nya fullmäktigeperioden.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Ulla-Marja Urho föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsförfarande

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

7 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Elina Moisio, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Jukka Relander, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm. 

8 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Heimo Laaksonen

Blanka: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 13
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm. 

10 omröstningen

Ledamoten Jape Lovéns hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten utreds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer enligt BM-programmet och med beaktande särskilt av den eftersläpande andelen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrategiskt insatsområde under den nya fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm. 

11 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm. 

12 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 31
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm. 

13 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Petra Malin, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

AM Seurantaraportti 2017

2

Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta

3

Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä

4

Hiilijalanjäljen laskentaselvitys

5

Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 22.6.2016 genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (nedan BM-programmet) Hemstaden Helsingfors 2016. I programmet anges de bostadspolitiska och markpolitiska huvudmålen samt delmålen och åtgärderna för programperioden. Hur programmets mål har uppnåtts rapporteras årligen till stadsfullmäktige. Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning ansvarar för utarbetandet av uppföljningsrapporten.

Uppföljningsrapporten 2017 innehåller en översikt över Helsingfors stads aktuella bostadspolitiska läge och bostadsproduktionens utsikter och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden Helsingfors 2016 hittills har uppnåtts.

Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning bereds i Helsingfors en gång varje fullmäktigeperiod. Programmets granskningsperiod är tio år. Det föregående genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning, Hemstaden Helsingfors 2012, godkändes av stadsfullmäktige i september 2012.

Beredningen av stadsstrategin 2018–2021 har börjat och de nya stadsfullmäktige beslutar om strategin i augusti–september 2017. Med anledning av att bostadspolitiken är långsiktig verksamhet tjänar programmet Hemstaden Helsingfors 2016 och uppföljningsrapporten 2017 för sin del som grundläggande information för beredningen av målen för boendet och markanvändningen i stadsstrategin.

Utfallet av de kvantitativa målen för programmet Hemstaden Helsingfors redovisas på årsnivå och främst i form av medeltal för fyra år. De årliga variationerna inom bostadsproduktionen är betydligt stora och beroende av konjunkturläget. Programmet syftar till att på lång sikt inverka på bostadsproduktionen i Helsingfors.

Föredragandens motiveringar

Förändringar i omvärlden år 2016

Befolkningen i Helsingfors ökade år 2016 med 6 973 invånare, alltså med 1,1 procent. Sammanlagt 70 % av befolkningstillväxten beror på att befolkningen med utländsk bakgrund ökade. Den relativa ökningen var störst i åldersgruppen 70–79 år. Som helhet var befolkningstillväxten i Helsingforsregionen kraftig, och bostadsproduktionen är på en klart högre nivå än tidigare.

De genomsnittliga kvadratmeterpriserna på bostadsaktier i gamla flervåningshus och radhus varierade kraftigt från 2 500 euro upp till mer än 7 000 euro. De största prishöjningarna gällde bostäder i dyrområdena 1 och 2. I fråga om hyror beror de största skillnaderna i hyresnivån på bostädernas finansieringsformer. För arahyresbostäder på egen bekostnad har hyran år 2016 uppgått till 12,38 €/m² i månaden i genomsnitt, medan hyran för fritt finansierade bostäder har varit 18,98 €/m² i månaden i genomsnitt i gamla avtal och upp till 20,70 €/m² i månaden i nya avtal. En granskning mellan dyrområdena visar att hyrorna har stigit kraftigast i områden som ligger längre bort från centrum, dvs. i dyrområdena 3 och 4.

Vid ingången av 2017 togs inkomstgränser i bruk vid val av invånare i arahyresbostäder i huvudstadsregionen. Inkomstgränserna följs också vid bostadsbyte.

I Helsingforsregionen har MBT-planeringen fortsatt i samarbete mellan kommuner och regionala aktörer år 2016. MBT-avtalet för 2016–2019 undertecknades sommaren 2016 och under den kommande perioden fördjupas den MBT-planering som genomförts under den föregående avtalsperioden. Målet är att göra upp en gemensam MBT 2019-plan för Helsingforsregionen i stället för tre separata planer som utarbetats under den föregående perioden. Planeringshandlingarna för den föregående perioden var Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2015, Helsingforsregionens markanvändningsplan MASU 2050 och Helsingforsregionens bostadsstrategi Astra 2025.

Bostadsproduktionen i Helsingfors

Sammanlagt 4 395 bostäder blev färdiga i Helsingfors år 2016. Av dessa är 11,6 % arahyresbostäder, 23,7 % bostäder av mellanformstyp och 64,7 % oreglerade bostäder. Av hyresbostäderna var 299 student- och ungdomsbostäder, 211 vanliga arahyresbostäder, 45 bostäder producerade med borgenslån och 1 007 hyresbostäder med fri finansiering. Antalet färdigställda bostadsrättsbostäder uppgick till 444. Antalet färdigställda ägarbostäder med hitasvillkor var 552 och antalet oreglerade ägarbostäder var 1 837.

Den genomsnittliga ytan i bostäderna har minskat under 2000-talet. Den genomsnittliga ytan i de färdigställda bostäderna år 2016 var 62 m². Att den genomsnittliga ytan minskat har påverkats av det stora antalet fritt finansierade hyresbostäder och den fortsatta allmänna minskningstrenden i bostadsstorlekar. Sammanlagt 84 procent av bostäderna ligger i flervåningshus. Av de färdigställda bostäderna ligger 58,5 procent på stadens mark, 34,1 procent på privat mark och 7,4 procent på statens mark.

Den sammanlagda våningsytan för upplåtna tomter uppgick år 2016 till 380 000 m² i enlighet med målet och den sammanlagda våningsytan för tomtreserveringar till 290 000 m². Tomtreserven motsvarar bostadsbyggande under 5,1 år.

Som stadens egen produktion färdigställdes 482 bostäder, av vilka 130 var arahyresbostäder och 352 bostäder av mellanformstyp.

Vid årsskiftet uppgick antalet bostäder under byggnad till mer än 7 000. År 2016 började byggandet av 5 129 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 5 597 bostäder. Som stadens egen produktion började byggandet av 1 522 bostäder, av vilka ca 40 procent var hyresbostäder med statligt stöd.

Av bostäderna under byggnad är 22,6 % arahyresbostäder, 25,5 % bostäder av mellanformstyp och 51,9 % oreglerade ägar- eller hyresbostäder.

Målen för generalplanen och detaljplanerna

Stadsfullmäktige godkände 26.10.2016 den nya generalplanen.

Stadsplaneringsnämnden godkände ny tomtmark på sammanlagt 830 000 m² vy i 35 detaljplaner för boende. Detaljplaner på 434 000 m² vy vann laga kraft. De största lagakraftvunna detaljplanerna gällde Atlantbågen i Västra hamnen, Hundholmarna i Kronbergsstranden och s.k. Pohjolahuset i Munksnäs.

Livskraftiga bostadsområden och kompletteringsbyggande

Andelen kompletteringsbyggande uppgick till 54 % av den färdigställda bostadsproduktionen år 2016. I det nya programmet höjdes målnivån för kompletteringsbyggande till 40 % och projektområdena och kompletteringsbyggområdena preciserades samtidigt allt tydligare. Inom kompletteringsbyggandet blir bostadsproduktion färdig i mindre helheter och i flera olika områden än inom byggandet i projektområdena. En betydande stor andel av bostadsproduktionen i kompletteringsbyggområdena byggs på privat mark. Inom bostadsbyggandet i kompletteringsbyggområdena betonas den fritt finansierade produktionen.

Bostadsbeståndet och bostadsbyggandet utvecklas

Det befintliga bostadsbeståndet fick 84 efterinstallerade hissar. Energieffektiviteten förbättrades i stadens bostadsfastighetsbolag, och vid ombyggnader fästes avseende vid energifrågor.

Inom programmet Flervåningshus i utveckling godkändes år 2016 fyra nya projekt: Projektet för ett nära noll-energiflervåningshus på Busholmen, projekten för rimliga priser genom samarbete i Stensböle och på Degerö, projektet för ett SunZEB-kvarter på Busholmen och projektet HOAS Hima minibostäder i Rastböle.

Byggandet i trä främjades ytterligare år 2016 och sammanlagt 315 bostäder blev färdiga i flervåningshus med träkonstruktion.

Utredningar och hemställningsklämmar

Med anknytning till programmet har det under hösten 2016 och våren 2017 gjorts utredningar som stadsstyrelsen förutsatte vid beslutet om programmets verkställighet. Fyra av utredningarna vars tidsfrist gick ut våren 2017 tas upp till beslutsfattande i samband med uppföljningsrapporten. Utredningarna gäller granskning av orsakerna till uppnåendet av målen för produktion av arabostäder och bostäder av mellanformstyp, kartläggning av metoder som möjliggör försök inom bostadsbyggandet, beräkning av kolavtrycket under livslängden hos stora flervåningshusobjekt och utveckling av incitament till kompletteringsbyggande. Utredningarna finns som bilagorna 2–5.

Det konstateras i utredningen om uppnåendet av målen för produktion av arabostäder och bostäder av mellanformstyp att man på stadens egen mark har uppnått en fördelning mellan besittningsformer som följer BM-programmet. På privat mark och på mark i statens ägo har man i stället blivit avsevärt efter målet. Staden ska i fortsättningen se till att den målsatta fördelningen mellan upplåtelse- och finansieringsformer genomförs på annan mark än på stadens mark. Läget förbättras redan genom de avtal som träffats i fråga om objekt som ännu inte har byggts. Till exempel i området för bangårdskvarteren i Mellersta Böle följer staten den i BM-programmet angivna fördelningen mellan upplåtelseformer.

Det konstateras i utredningen om ordnande av försök inom bostadsbyggandet att det är ändamålsenligt att koncentrera de olika försöken under konceptet Flervåningshus i utveckling i syfte att uppnå en harmonisk och behärskad helhet och åstadkomma en färdig metod för inledning, bedömning, främjande och uppföljning av projekten.

I utredningen om beräkningen av kolavtrycket konstateras det att det i nuläget ännu inte är ändamålsenligt att kräva obligatorisk beräkning av kolavtrycket i Helsingfors. För tillfället pågår flera utvecklingsprojekt som hänför sig till energieffektivitet och efter att ha fått erfarenheter av dessa kan man på nytt överväga ibruktagandet av metoden. Miljöministeriet bereder för närvarande en lagstiftningshelhet om övergången till nollenergibyggande. Det är ändamålsenligt att följa hur lagstiftningens nivå utvecklas och därefter precisera stadens nuvarande riktlinjer.

Enligt utredningen ska incitamenten till kompletteringsbyggande utvecklas vidare. De nuvarande incitamenten saknar flexibilitet och preciseringar och dessutom behöver projekten för rivande sanering en egen verksamhetsmodell. Främjandet av kompletteringsbyggande saknar fortfarande utveckling av samarbetet inom staden och med intressentgrupperna. I fråga om utveckling av incitamenten tas separata beslutsförslag upp till behandling i nämnden i stadsmiljösektorn eller fastighetsnämnden.

Två av utredningarna förutsatta av stadsstyrelsen har redan tidigare beretts för beslutsfattande. Verksamhetsplanen för borgen av objekt för byggentreprenad i grupp utarbetades på stadsstyrelsens uppmaning och behandlades 9.1.2017 i stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen beslutade samtidigt att utredningen fortsätter under ledning av en sakkunnigarbetsgrupp. Arbetsgruppen har till uppgift att före utgången av juli 2017 utreda de lagstiftningsåtgärder, stadens egna lösningar och andra åtgärder som gör det möjligt att lösa finansieringsfrågorna i samband med byggentreprenad i grupp. Utredningen föreläggs stadsstyrelsen. Uppmaningen att förelägga stadsstyrelsen stadsplaneringsnämndens beslut 11.12.2012 om styrning av bostadstyper och -storlekar i detaljplaner behandlades på nytt i stadsplaneringsnämnden i januari 2017.

Tidsfristen för en av utredningarna går ut senare. Utredningen som ska göras senare före behandlingen av fullmäktigestrategin är en kartläggning av nya modeller och sätt för att säkerställa produktionen av ägarbostäder till rimliga priser (s.k. hitasutredning). Utredningen görs i samarbete med forskningsinstitut i regionen. Dessutom fortsätter utredningen av bostadsobjekt med inga eller få bilplatser och utarbetandet av principerna för byggande av sådana objekt under hela programperioden.

Stadsfullmäktige godkände också tre hemställningsklämmar vid godkännandet av BM-programmet. Svaren på hemställningsklämmarna föreläggs stadsstyrelsen vid samma tillfälle som uppföljningsrapporten. I en av hemställningsklämmarna behandlas samma tema som i den bifogade utredningen om uppnåendet av målen för byggande av arabostäder och bostäder av mellanformstyp. Två andra svar på hemställningsklämmar behandlar tidtabellen för kommunaltekniska anläggningar och möjligheterna att erbjuda mindre helheter inom byggnadsprojekt och vid tomtindelning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

AM Seurantaraportti 2017

2

Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta

3

Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä

4

Hiilijalanjäljen laskentaselvitys

5

Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Lautakunnat ja johtokunnat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 470

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportin 2017.

Käsittely

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Mari Randell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

24.04.2017 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 22.06.2016 § 189

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna följande bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) 2016:

HUVUDMÅL I MARKANVÄNDNING

Principen för markanvändningen är en tät samhällsstruktur med goda kollektivtrafikförbindelser. Förutsättningarna för bostadsproduktionen säkerställs genom aktiv mark- och tomtpolitik och genom att se till att detaljplanereserven för bostadsproduktionen är på en tillräckligt hög nivå.

Delmål 1 Markpolitik

Genom markpolitiken säkras det att utbudet av bostadstomter svarar mot efterfrågan och att samhällsstrukturen är sammanhängande.

Staden skaffar aktivt mark som lämpar sig för samhällsbyggande till ett rimligt gängse pris genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden dessutom ty sig till andra lagstadgade åtgärder för markanskaffning, såsom markinlösen och förköpsrätt.

I detaljplaneändringsområdena ingås markanvändningsavtal vid behov. I de områden som saknar detaljplan ingås markanvändningsavtal bara i undantagsfall, till exempel i situationer där en betydlig del av en avtalsersättning betalas i form av råmark som är viktig för staden.

Delmål 2 Reservering och överlåtelse av tomter

Staden överlåter årligen tomter på sammanlagt minst 380 000 m² våningsyta för bostadsproduktion.

Tomtöverlåtelserna utnyttjas aktivt som ett verktyg för styrning av kvalitetsnivån och upplåtelseformerna inom bostadsproduktionen.

Tomtreserveringarna hålls på en nivå som gör det möjligt att minst under fyra år bygga bostäder på stadens egen mark i enlighet med den fördelning av upplåtelse- och finansieringsformer som anges i programmet.

Staden förutsätter av de överlåtna flervåningshustomterna att kravet om klass C i energieffektivitet, som förutsätts för att få bygglov, tydligt uppfylls och underskrider E-talet 120 kWh/m² om året.

Delmål 3 Översiktsplanering

År 2016 föreläggs stadsfullmäktige den nya generalplanen. Den nya generalplanen ska göra det möjligt att upprätthålla en tillräckligt stor detaljplanereserv och att uppnå det årliga detaljplanemålet för att staden ska kunna uppnå bostadsproduktionsmålet i enlighet med programmet.

Helsingfors förbinder sig till avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) och förutsätter detsamma av alla parter (staten och de övriga kommunerna i Helsingforsregionen).

Delmål 4 Detaljplanering och detaljplanereserv

Årligen utarbetas detaljplaner för bostadsproduktion på minst 600 000 m² våningsyta.

Detaljplanerna ska möjliggöra en fördelning av upplåtelse- och finansieringsformer enligt målen och bidra till förutsättningarna för en bostadsproduktion till rimliga priser. Särskilt avseende ska fästas vid att detaljplanerna är realiserbara. För att kunna minska antalet undantagsbeslut ska bostadsproduktionen göras smidigare genom att undvika alltför utförliga detaljplanekrav.

Detaljplanereserven ska göra det möjligt att minst under fem år bygga bostäder i enlighet med fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer.

HUVUDMÅL II BOSTADSPRODUKTION

Bostadsproduktionen svarar mot stadens tillväxtbehov och produktionens målnivå är hög. Inom bostadsproduktionen säkerställs det att upplåtelse- och finansieringsfördelningen mellan bostadsformer är mångsidig och att bostadsstorlekarna motsvarar behovet och efterfrågan. Segregation mellan bostadsområdena förebyggs genom tväradministrativa åtgärder.

Delmål 5 Bostadsproduktionens omfattning 

I Helsingfors byggs det årligen minst 6 000 bostäder genom nyproduktion och ändring av användningsändamål. Förutsättningar skapas för att kunna höja bostadsproduktionen till 7 000 bostäder årligen före år 2019.

Delmål 6 Upplåtelse- och finansieringsformer

Det årliga målet i fråga om upplåtelse- och finansieringsformerna för de målsatta 6 000 nya bostäderna är följande:

        25 procents andel Ara-hyresbostäder (1 500 bostäder, varav 300 student- och 100 ungdomsbostäder)

        30 procents andel bostäder av mellanformstyp (1 800 bostäder)

        45 procents andel oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 700 bostäder)

Om utfallet av den årliga andelen bostäder av mellanformstyp är 30 % eller högre, höjs målet för följande år automatiskt till 35 % och andelen oreglerade bostäder sjunker till 40 %.

Staten förutsätts förbinda sig till att följa fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer på sin egen mark och på den mark staten överlåter. Staden styr genomförandet av fördelningen av upplåtelseformer på mark i privat ägo genom markanvändningsavtal.

Beslut om fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer i områdena fattas i tomtöverlåtelse- eller markanvändningsavtalsfasen i samarbete mellan förvaltningarna. Balansen mellan de olika formerna i områdena beaktas vid beslutet. Man strävar att undvika ensidighet i bostadsområdena. Ändringarna i bostadsbeståndet beaktas i helhetsgranskningen.

Delmål 7 Stadens egen bostadsproduktion

Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 500 bostäder.

Målet är att bygga 750 Ara-hyresbostäder (50 % av produktionen) och 750 bostäder av mellanformstyp, dvs. hitas-, bostadsrätts- eller delägarbostäder.

Oreglerade bostäder byggs bara i syfte att säkerställa en balanserad struktur i områdena.

Förutsättningarna för stadens egen produktion tryggas genom samarbete mellan förvaltningarna.

Delmål 8 Fördelningen av bostadstyper inom bostadsproduktionen styrs

En tillräcklig andel bostäder som lämpar sig för familjer, dvs. bostäder med minst två sovrum, säkerställs inom produktionen av ägarbostäder. Antalet familjebostäder, produktionskvaliteten och bostädernas modifierbarhet tryggas inom ägarbostadsproduktionen.

Inom produktionen av flervåningshus förverkligas i genomsnitt 60–70 % av byggrätten för bostadshus på de tomter på vilka det uppförs hitasbostäder som familjebostäder. På de tomter som staden överlåter för produktion av oreglerade ägarbostäder förverkligas 40–50 % av byggrätten för bostadshus som familjebostäder. Nämnden kan av motiverade skäl avvika från gränsen i de områden där antalet familjebostäder redan är tillräckligt.

Fördelningen av bostadstyper styrs främst med villkoren för tomtöverlåtelse. På statens mark och på mark i privat ägo kan styrning med detaljplanebestämmelser tillämpas i fråga om oreglerad produktion av ägarbostäder.

HUVUDMÅL III BOSTADSOMRÅDEN

De olika stadsdelarna utvecklas som lockande bostadsområden och bildar ett funktionellt sammanhängande Helsingfors. De nya områdena blir personliga stadsdelar med en mångsidig invånarstruktur. Kompletteringsbyggandet främjar livskraften och trivseln i de befintliga områdena. 

Delmål 9 Livskraftiga bostadsområden

Den hållbara stadsutvecklingen främjas med beaktande av skillnaderna och differentieringsutvecklingen mellan områdena.

De viktigaste områdesbyggobjekten under de kommande åren är Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, Kungseken och Hongasmossa. Med tanke på den framtida bostadsproduktionen främjas planeringen i områdena Malms flygplats, Björkholmen och Östersundom. Dessa områden utgör ca 60 procent av hela bostadsproduktionen.

Sammanlagt 40 procent av bostadsbyggandet är kompletteringsbyggande. Samordningen av kompletteringsbyggandet stärks och processerna och stimulansåtgärderna utvecklas i syfte att trygga produktionsmålet. Dessutom avlägsnas hinder för kompletteringsbyggande bl.a. i samarbete med staten.

För att uppnå bostadsproduktionsmålet ska staden se till att detaljplanereserven är på en tillräckligt hög nivå för de olika delarna av staden och säkerställa byggförutsättningarna på tomterna. Detaljplaneringen av områdena för kompletteringsbyggande planeras mer systematiskt än i nuläget.

Det viktigaste målet för områden med ett ensidigt bostadsbestånd och bara lite nyproduktion är att göra bostadsbeståndet mångsidigare genom kompletteringsbyggande.

Byggandet av bilfria bostadsobjekt och objekt med få bilplatser fortsätter särskilt i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. Staden strävar efter effektiv och förmånlig parkering genom centraliserade parkeringsplatser och dubbelutnyttjande parkering och genom att anlägga parkeringsplatser i faser.

HUVUDMÅL IV BOSTADSBESTÅND

Det tas hand om att bostadsbeståndet är i gott skick och energieffektiviteten främjas inom bostadsbyggandet och i det befintliga bostadsbeståndet. Bostadsbyggandet utvecklas genom att stöda byggande av olika hustyper, egen byggentreprenad och genomförande av olika boendekoncept. Bostädernas lämplighet för livscykelboende främjas, likaså montering av hissar i gamla hus.

Delmål 10 Bostadsbeståndet och bostadsbyggandet utvecklas 

Staden fortsätter utveckla olika boendeformer i flervåningshus genom att öka återanvändningen av det gamla byggnadsbeståndet, vindsbyggandet och byggandet av nya våningar. Dessutom görs det möjligt att bygga hus med blandade besittningsformer och hybridhus.

Staden främjar med sina åtgärder monteringen av hissar i gamla hus.

Självbyggeri, egen byggentreprenad, byggande av urbana småhus och gruppbyggande främjas.

Likaså främjas användningen av förnybara byggmaterial och byggmaterial och produktionssätt som så lite som möjligt belastar miljön. Dessutom görs det möjligt att ta i bruk fastighetsspecifika energikällor.

Delmål 11 Stadens eget bostadsbestånd

Staden sköter underhållet av sina egna bostäder och ser till att bostädernas värde och skick bibehålls och att hyrorna och bruksvederlaget är på en rimlig nivå. I stadens bostadsbestånd främjas nya boendelösningar och invånarorienterade bostadskoncept.

I valet av invånare i hyreshus strävar man efter en mångsidig och balanserad invånarstruktur i alla områden.

Inom ombyggnaden av bostadsbeståndet syftar man till att uppnå energiklass D. Den specifika energiförbrukningen minskas årligen med 2 %.

Besittningen av stadens egen bostadsegendom fortsätter att utvecklas. Utvecklingen av Helsingfors stads bostäder Ab:s förvaltning fortsätter.

HUVUDMÅL V INVÅNARSTRUKTUR

Möjligheterna för olika befolkningsgrupper att bo i huvudstaden säkerställs. I boendeplaneringen fästs särskild uppmärksamhet vid boendemöjligheterna för ungdomar som kommer ut på bostadsmarknaden, barnfamiljer, seniorer och invånare i specialgrupper och vid det ökade antalet stadsbor med invandrarbakgrund och små hushåll.

Delmål 12 Mångsidig invånarstruktur

Ett tillräckligt antal bostäder som lämpar sig för barnfamiljer byggs i de nya områdena och i kompletteringsbyggobjekten. Genom att styra fördelningen av bostadstyper säkerställs det att familjebostäder byggs.

Utbudet av hyresbostäder till rimliga priser för unga invånare som kommer ut på bostadsmarknaden och ensamboende ökas. 

För seniorer byggs bostadsalternativ inom alla upplåtelse- och finansieringsformer. Tillgängliga bostadsalternativ ökas i kompletteringsbyggområdena.

Boenderådgivningen och informeringen om de olika bostadsalternativen vidareutvecklas i syfte att stöda boendet för befolkningen med främmande modersmål.

Det tas hand om en tillräcklig bostadsproduktion för seniorer, utvecklingsstörda, klienter inom missbrukarrehabilitering och psykiatrisk rehabilitering och bostadslösa.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

  1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 2017 föreläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helheter vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och mellanstora aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfarandena. (Silvia Modig)
     
  2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 "Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om de orsaker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av mellanformstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att uppnå dessa" att det också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan utnyttjas i syfte att nå dessa mål. (Kaarin Taipale)
     
  3. Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunaltekniska anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna så att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljplanerna har fastställts. (Kauko Koskinen)

Behandling

22.06.2016 Enligt förslaget

Ordföranden konstaterade att i enlighet med den 15.6.2016 godkända handläggningsordningen fortsätter behandlingen av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 och att diskussionen i ärendet i enlighet med handläggningsordningen har förklarats avslutad.

Ordföranden konstaterade att en sammanställning över förslagen har delats ut till ledamöterna och att förslagen kan läsas på panelerna i mötessystemet på finska och svenska.

Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i protokollet såsom en redogörelse.

I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda motförslag:

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit att stycke 23 ges följande lydelse:

 

Det årliga målet i fråga om upplåtelse- och finansieringsformerna för de målsatta 6 000 nya bostäderna är följande:

 

1/3 Ara-hyresbostäder (2 000 bostäder, varav 500 student- och ungdomsbostäder)

 

1/3 bostäder av mellanformstyp (2 000 bostäder)

 

1/3 oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 000 bostäder)

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit att stycke 28 ges följande lydelse:

 

Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 750 bostäder.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit att stycke 29 ges följande lydelse:

 

Målet är att bygga 1 000 Ara-hyresbostäder (50 % av produktionen) och 750 bostäder av mellanformstyp, dvs. hitas-, bostadsrätts- eller delägarbostäder.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit att efter stycke 26 läggs ett nytt stycke (26a):

 

Den av Finlands regering planerade modellen med ett kort räntestöd på 10 år används inte i Helsingfors, eftersom våra behov av produktion av hyresbostäder till skäligt pris är långvarigare. När förslaget har blivit offentligt granskar staden alternativ för att utreda en produktionsmodell av mellanform som är lämplig i Helsingfors.

 

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Mika Ebeling hade föreslagit att

 

(39) De viktigaste områdesbyggobjekten under de kommande åren är Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, Kungseken och Hongasmossa. Med tanke på den framtida bostadsproduktionen främjas planeringen på de villkor som Malms flygplats ställer och i områdena Björkholmen och Östersundom. Dessa områden utgör ca 50–60 procent av bostadsproduktionen.

 

I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda hemställningsklämmar:

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet att det utreds om det är möjligt att göra en forskningsbaserad översikt över tomt-, planläggnings- och bostadspolitiken under de senaste fem årtiondena i Helsingfors, i närområdena och även längre bort, med internationella jämförelser. På detta sätt får man ett forskningsperspektiv på utformningen av den framtida bostads- och markanvändningspolitiken.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Henrik Nyholm hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder om det vid genomförandet av BM-programmet är möjligt att låta bygga eller i det befintliga bostadsbeståndet förvärva lokaler i syfte att öka antalet servicebostäder som staden upprätthåller för äldre.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-programmet utreds vilka möjligheter det finns att finansiera stadens egen bostadsproduktion utan att det införs en 10 års finansieringsmodell som en mellanform.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-programmet ägnas uppmärksamhet åt betydelsen av närservice och stadsnatur med tanke på livskraftiga och trivsamma bostadsområden.

 

Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning att det ställs upp klara mål för olika områden och kvantitativa mål om en hur stor del av bostadsproduktionen som genomförs genom omdisponeringar.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträdeshandlingar att Helsingfors stads gällande tillgänglighetsriktlinjer från år 2011 justeras.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträdeshandlingar att problemen med Västmetron utreds snabbt.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning att möjligheterna att påverka kvaliteten på byggandet genom att effektivisera tillsynen under byggnadstiden utreds.

 

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande hemställningskläm

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 2017 föreläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helheter vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och mellanstora aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfarandena.

 

Ledamoten Kaarin Taipale understödd av ledamoten Pilvi Torsti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 "Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om de orsaker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av mellanformstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att uppnå dessa" att det också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan utnyttjas i syfte att nå dessa mål.

 

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunaltekniska anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna så att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljplanerna har fastställts.

 

Ledamoten Matti Enroth understödd av ledamoten Kauko Koskinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 att det utreds om området med Malms flygplats kan tas upp som byggobjekt först efter att byggandet av de andra områdena som nämns i programmet inletts.

 

Ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet att staden aktivare än nu börjar söka efter platser dit flytande hus och containerhem kan förläggas så snart som möjligt och att uppdatera verksamhetsmodellen för flytande boende, som skisserats upp redan för flera år sedan, i syfte att öka det ekologiska och experimentella boendet som en form av boende.

 

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Henrik Nyholm hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet att Helsingfors tillsammans med Forststyrelsen utreder möjligheten att bo på de öar nära Helsingfors där det tidigare funnits fast bosättning. Boendet gör det möjligt med turisttjänster, säkerhet för miljö och turister samt forsknings- och utvecklingsarbete inom ekologisk infrastruktur och digitala arbetsformer.

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Arja Karhuvaaras första förslag till hemställningskläm inte hade understötts, varvid det förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Motförslagen tas vart och ett särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 23 ges följande lydelse: Det årliga målet i fråga om upplåtelse- och finansieringsformerna för de målsatta 6 000 nya bostäderna är följande: 1/3 Ara-hyresbostäder (2 000 bostäder, varav 500 student- och ungdomsbostäder) 1/3 bostäder av mellanformstyp (2 000 bostäder) 1/3 oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 000 bostäder)

Ja-röster: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 28 ges följande lydelse: Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 750 bostäder.

Ja-röster: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 29 ges följande lydelse: Målet är att bygga 1 000 Ara-hyresbostäder (50 % av produktionen) och 750 bostäder av mellanformstyp, dvs. hitas-, bostadsrätts- eller delägarbostäder.

Ja-röster: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

Ja-röster: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Helena Kantolas motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: (39) De viktigaste områdesbyggobjekten under de kommande åren är Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, Kungseken och Hongasmossa. Med tanke på den framtida bostadsproduktionen främjas planeringen på de villkor som Malms flygplats ställer och i områdena Björkholmen och Östersundom. Dessa områden utgör ca 50–60 procent av bostadsproduktionen.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 1
Yrjö Hakanen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadstyrelsens förslag till genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet att det utreds om det är möjligt att göra en forskningsbaserad översikt över tomt-, planläggnings- och bostadspolitiken under de senaste fem årtiondena i Helsingfors, i närområdena och även längre bort, med internationella jämförelser. På detta sätt får man ett forskningsperspektiv på utformningen av den framtida bostads- och markanvändningspolitiken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Blanka: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder om det vid genomförandet av BM-programmet är möjligt att låta bygga eller i det befintliga bostadsbeståndet förvärva lokaler i syfte att öka antalet servicebostäder som staden upprätthåller för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Blanka: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-programmet utreds vilka möjligheter det finns att finansiera stadens egen bostadsproduktion utan att det införs en 10 års finansieringsmodell som en mellanform.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-programmet ägnas uppmärksamhet åt betydelsen av närservice och stadsnatur med tanke på livskraftiga och trivsamma bostadsområden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Blanka: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning att det ställs upp klara mål för olika områden och kvantitativa mål om en hur stor del av bostadsproduktionen som genomförs genom omdisponeringar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträdeshandlingar att Helsingfors stads gällande tillgänglighetsriktlinjer från år 2011 justeras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen

Blanka: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträdeshandlingar att problemen med Västmetron utreds snabbt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

13 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning att möjligheterna att påverka kvaliteten på byggandet genom att effektivisera tillsynen under byggnadstiden utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

14 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 2017 föreläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helheter vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och mellanstora aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfarandena.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm.

15 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kaarin Taipales förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 "Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om de orsaker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av mellanformstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att uppnå dessa" att det också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan utnyttjas i syfte att nå dessa mål.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Pertti Villo

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kaarin Taipales förslag till hemställningskläm.

16 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunaltekniska anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna så att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljplanerna har fastställts.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Mari Puoskari

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm.

17 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 att det utreds om området med Malms flygplats kan tas upp som byggobjekt först efter att byggandet av de andra områdena som nämns i programmet inletts.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm.

18 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-programmet att Helsingfors tillsammans med Forststyrelsen utreder möjligheten att bo på de öar nära Helsingfors där det tidigare funnits fast bosättning. Boendet gör det möjligt med turisttjänster, säkerhet för miljö och turister samt forsknings- och utvecklingsarbete inom ekologisk infrastruktur och digitala arbetsformer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Jussi Välimäki, planerare, telefon: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566