Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Inverkan av reformen av ledarskapssystemet på stadgarna för bokföringsmässiga fonder och donationsfonder

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra stadgarna för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, investeringsfonden för Kampen–Tölöviken, försäkringsfonden, förortsfonden, innovationsfonden och bostadsproduktionsfonden och 5 § i stadgarna för de enskilda donationsfonderna i enlighet med bilaga 1, räknat från 1.6.2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Stadgar för fonderna

2

1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto

3

2001-06-20 Lähiörahasto

4

2000-09-13 Vakuutusrahasto

5

2001-09-26 Asuntotuotantorahasto

6

2014-11-26 Innovaatiorahasto

7

Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Staden har sex bokföringsmässiga fonder upprättade vid olika tidpunkter:

Fond

Stadgarna fastställda 

 

(senaste beslut)

 

 

Fonden för idrotts- och 

Stge, 11.12.1996, 355 §

  friluftsanläggningar

 

Investeringsfonden för

Stge, 11.12.1996, 355 §

  Kampen–Tölöviken

 

Försäkringsfonden  

Stge, 13.9.2000, 212 §

Förortsfonden

Stge, 20.6.2001, 206 §

Bostadsproduktionsfonden   

Stge, 26.9.2001, 270 §

Innovationsfonden    

Stge, 26.11.2014, 363 §

 

Beslut om stadgar för fonderna fattas av stadsfullmäktige, vilket har beaktats också i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.6.2017 (Stadsfullmäktiges befogenheter, 7 kap. 1 § 22 punkten).

I tre av fondernas stadgar (fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, försäkringsfonden och bostadsproduktionsfonden) har det i bestämmelserna om användningen av fonden getts befogenheter till sådana tjänsteinnehavare och organ som inte längre finns vid övergången 1.6.2017 till det nya ledarskapssystemet. Enligt den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.6.2017 är det dessutom så att beslut om användningen av innovationsfondens medel i fortsättningen fattas av stadsstyrelsens näringslivssektion. Befogenheterna att fatta beslut föreslås nu bli ändrade så att de motsvarar den nya organisationsstrukturen. I fråga om fonden för idrotts- och friluftsanläggningar föreslås det också att stadsstyrelsen i fortsättningen ska få godkänna att lån beviljas upp till 3 miljoner euro (övre gränsen är för närvarande 168 000 euro).

Samtidigt föreslås det som en teknisk ändring att formen och strukturen i stadgarna för alla sex fonder från olika årtionden förenhetligas, så att de numrerade punkterna i stadgarna för de olika fonderna efter de föreslagna uppdateringarna gäller samma saker i fortsättningen.

Dessutom föreslås 5 § i varje donationsfond (Bill & Melinda Gates donationsfond: Stge 25.10.2000, de övriga donationsfonderna: Stge 12.10.1994) bli ändrad så att det i enlighet med 12 kap. 5 § 1 punkten i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.6.2017 är finansdirektören som beslutar om placering av medlen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Stadgar för fonderna

2

1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto

3

2001-06-20 Lähiörahasto

4

2000-09-13 Vakuutusrahasto

5

2001-09-26 Asuntotuotantorahasto

6

2014-11-26 Innovaatiorahasto

7

Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 496

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566