Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/14

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-006088, 2017-006089, 2017-0060908, 2017-006091, 2017-006092, 2017-006093, 2017-006094, 2017-006095, 2017-006096, 2017-006097, 2017-006098, 2017-006099, 2017-006100, 2017-006102, 2017-006103, 2017-006104

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om förlängd giltighetstid för biljetter i fråga om personer som fyllt 75 år

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Centerns fullmäktigegrupp om en utredning om åtgärder för kanalisering av invånarinflytande i stadsdelarna
 

        Gruppmotion av fullmäktigegruppen Nina Huru om effektivare bekämpning av arbetslöshet bland unga som rycker ut från armén

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om utvidgad boendeparkering
 

        Motion av ledamoten Mari Puoskari m.fl. om flyttning av ett offentligt konstverk i Mejlans
 

        Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om fler och bättre fungerande hundrastgårdar
 

        Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om bostadsområden med en speciell karaktär 
 

        Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om officiell status för yrkesexamen i arbete bland missbrukare
 

        Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om garanterad kvalitet i dagvården
 

        Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om ett försök med familjearbete baserat på Imatramodellen 

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om nedskräpning på Västerfjärdsnäset på Drumsö
 

        Motion av ledamoten Helena Kantola om modulbyggande
 

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om ändring av byggbestämmelserna för sommarstugeområdet på Drumsö
 

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om högre tvätteriavgift inom den kommunala servicen för krigsinvalider
 

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om högre pris på lunchsedeln inom den kommunala servicen för krigsinvalider
 

        Motion av ledamoten René Hursti om mobilcertifikat för prepaidanslutningar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566