Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/14

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-006088, 2017-006089, 2017-0060908, 2017-006091, 2017-006092, 2017-006093, 2017-006094, 2017-006095, 2017-006096, 2017-006097, 2017-006098, 2017-006099, 2017-006100, 2017-006102, 2017-006103, 2017-006104

Päätös

Talousarvioaloite

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite yli 75-vuotiaiden matkalipun voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäaloitteet

        Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite toimenpiteiden selvittämisestä asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kaupunginosapohjaisesti
 

        Nina Huru valtuustoryhmän ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Nina Hurun ym. aloite asukaspysäköinnin laajentamisesta
 

        valtuutettu Mari Puoskarin ym. aloite Meilahdessa sijaitsevan julkisen taideteoksen uudelleensijoittamisesta
 

        valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite koirapuistojen lisäämisestä ja niiden toimivuuden parantamisesta
 

        valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite asuinalueiden omaleimaisuuden lisäämisestä
 

        valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite päihdetyön ammattitutkinnon virallistamisesta
 

        valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite päivähoidon laadun varmistamisesta
 

        valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite perhetyömallin kokeilemisesta Imatran mallin mukaisesti

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite roskaamisen vähentämisestä Lauttasaaren Länsiulapanniemellä
 

        valtuutettu Helena Kantolan aloite toteutettavasta moduulirakennushankkeesta
 

        valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite Lauttasaaren kesämökkialueen rakennusmääräysten muuttamisesta
 

        valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien kuntapalveluiden pesulamaksun korottamisesta
 

        valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien kuntapalveluiden lounassetelin korottamisesta
 

        valtuutettu René Hurstin aloite mobiilivarmenteen saamisesta prepaid-liittymiin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566